Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Klasifkační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZŠ TGM Blatná

Zpracováno podle zákona 561/2004Sb.a vyhlášky 48/2005 Sb.v platném znění pozdějších předpisů, funguje jako metodický pokyn pro učitele ZŠ TGM Blatná a je součástí školního řádu.

1. Zásady klasifikace

 • Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
 • Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici
 • Pro potřebu klasifikace se dělí předměty do dvou skupin:

    a) předměty s převahou teoretického zaměření    
        a předměty  s převahou praktických činností

    b) předměty s převahou výchovného a odborného zaměření

2. Stupně hodnocení  a klasifikace /§ 15 vyhlášky 48/2005 Sb./

2. 1. Prospěch

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni :

 1. – výborný
 2. – chvalitebný
 3. – dobrý
 4. – dostatečný
 5. -  nedostatečný
 • Na l. stupni se použije číslice, na 2. stupni se použije slovní označení.   
 • Při použití slovního hodnocení jsou výsledky žáka popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
 • Při užití slovního hodnocení se do katalogového listu zaznamená odpovídající klasifikace /východisko pro celkový prospěch žáka/ a do katalogového listu se založí kopie vydaného vysvědčení se slovním hodnocením /viz hodnocení žáků s SPU  bod 7. tohoto pokynu/

2. 2. Chování

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni :

 1. - velmi dobré
 2. – uspokojivé
 3. – neuspokojivé

2.3.  Celkový prospěch žáka      

1. –  9. ročník: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2.pololetí prospěl ze všech povinných předmětů/popř. byl uvolněn/ nebo žák l.stupně/2.stupně/, který v rámci l.stupně/2.stupně/ opakoval ročník, bez ohledu na celkový prospěch tohoto žáka  /§ 52 odst. 1 zákona 561/2004 Sb./

 Hodnocení žáka

 • Prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP  hodnocen na vysvědčení  stupněm prospěchu horším než 2- chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel  pro slovní hodnocení 2.1.
 • Prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení  stupněm prospěchu 5-nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel  pro slovní hodnocení 2.1.
 • Neprospěl, je-li v některém z  povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel  pro slovní hodnocení 2.1.

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni :

 • pracoval úspěšně
 • pracoval

2. 4. Získávání podkladů pro hodnocení  a klasifikaci

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích

výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito   
metodami, formami  prostředky:

       1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka

       2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho  
          připravenosti    na vyučování

      3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,
         praktické, pohybové)

      4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami

      5. analýzou výsledků činnosti žáků

      6. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby
          i s ostatními pracovníky pedagogicko-psychologických
          poraden a zdravotnických služeb

      7. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

 • b) Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně

alespoň dvakrát za každé  pololetí z toho nejméně jednou
ústně

c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace  

a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů      
výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi     
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení
písemných  zkoušek a prací a praktických činností            
nejpozději  do 14 dnů.

d) Kontrolní písemné práce konzultuje učitel s  třídním
učitelem, aby se nadměrně nehromadily v určitých 
obdobích.

e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé
klasifikaci žáka.

3. Klasifikace žáka

 1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
 2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.
 3. V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy.
 4. Při určování stupně prospěchu  v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
 5. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podlehnout žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 6. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé informovat o stavu klasifikace ve třídě    
  1. Pravidelně na čtvrtletních pedagogických radách – písemně (Zpráva třídního učitele )

     2. V případě problému ihned

 1. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách.
 2. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.

4. Celkové hodnocení žáka

 • Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
 • Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li  možná klasifikace v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje /§52 odst. 2 zákona 561/2004 Sb./
 • Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
 • Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
 • Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode vydání vysvědčení , požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučující daného předmětu ředitel školy – krajský úřad
 • Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, popřípadě krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla učitel daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol (tiskopis). Výsledek přezkoušení nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Žák může v jednom dni konat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost konat opravnou zkoušku.

Komise žáka přezkouší nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel zástupci žáka prokazatelným způsobem.

5. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

 • Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při úlevách, doporučených lékařem, klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Stupeň 1 (výborný)

 • Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň 2 (chvalitebný)

 • Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

 • Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četné mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

 • Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Zadané úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

 • Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činností

Stupeň 1 (výborný)

 • Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný , přesný  a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

 • Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené dovednosti a poznatky při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

 • Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

 • Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má  v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani  s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním  a písemném projevu má závažné nedostatky  ve správnosti a přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

6. 1. Opravné zkoušky

 • Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
 • Žák koná  opravné  zkoušky  nejpozději  do  konce  příslušného  školního  roku     /31. 8./ v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. O průběhu se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky nebo komisionálního přezkoušení / podle § 52 odst. 4 zákona 561/2005 Sb. v platném znění/ na jiné základní škole
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

7. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie,….)

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale  z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce. Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným pracovištěm, mohou požádat o slovní hodnocení ředitelku školy, zpravidla na začátku klasifikačního období. Smlouvu s rodiči připravuje učitel předmětu, o který se jedná, zpravidla je součástí individuálního vzdělávacího plánu. Zpracování tohoto plánu iniciuje a koordinuje  třídní učitel.. Slovní hodnocení se uplatňuje průběžně.

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami

 • ovládá bezpečně
 • ovládá
 • podstatně ovládá
 • ovládá se značnými mezerami
 • neovládá  

b) úroveň myšlení

 • pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
 • uvažuje celkem samostatně
 • menší samostatnost myšlení
 • nesamostatné myšlení
 • odpovídá nesprávně i na návodné otázky  

c) úroveň vyjadřování    

 • výstižné, poměrně přesné
 • celkem výstižné
 • nedostatečně přesné
 • vyjadřuje se s obtížemi
 • nesprávné  i s návodnými otázkami

d) úroveň aplikace vědomostí   

 • spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí  a dovedností
 • dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
 • s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
 • dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
 • praktické úkoly nedokáže splnit ani  s pomocí učitele

e) píle a zájem o učení         

 • aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
 • učí se svědomitě
 • k učení  a práci nepotřebuje mnoho podnětů
 • malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
 • pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby.

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.

8. Hodnocení chování

Klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a řádu školy během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti a individualitě žáka. K uděleným výchovným opatřením k posílení kázně se přihlíží tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

Výchovná opatření ( pochvaly a jiná ocenění, opatření k posílení kázně)

A: pochvaly a jiná ocenění /navrhuje zpravidla třídní učitel/

 • Pochvala třídního učitele - uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy za výrazný projev iniciativy v rámci školy a třídy nebo déle trvající úspěšnou práci( např. péče o třídu, účast v soutěžích – školní, okresní kola, ….).
 • Pochvala ředitelky školy - uděluje ředitelka školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě  za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci ( např. výborné umístění v soutěžích – okresní a další postupová kola, …..)
 • Třídní učitel nebo ředitel školy oznámí důvody udělení pochvaly prokazatelným způsobem zástupci žáka a třídní učitel zaznamená udělení pochvaly do katalogového listu žáka. Udělení pochvaly ředitelky školy nebo jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí v němž bylo uděleno.

B: opatření k posílení kázně /navrhuje zpravidla třídní učitel po předchozím projednání s ostatními pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáka/

 • napomenutí – uděluje třídní učitel za drobná nedodržení řádu školy, vyskytující se občas
 • důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel za drobná nedodržení řádu školy, vyskytující se častěji, třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky tř. uč.
 • důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy za porušování řádu školy nebo za méně závažný přestupek, vyskytující se ojediněle, předchází zpravidla před hodnocením chování stupněm uspokojivé, lze uložit pouze po projednání v pedagogické radě

Třídní učitel nebo ředitel školy oznámí důvody udělení opatření k posílení kázně prokazatelným způsobem zástupci žáka a třídní učitel zaznamená udělení  opatření k posílení kázně do katalogového listu žáka. Opatření k posílení kázně se na vysvědčení nezaznamenává.

Stupeň 1 (velmi dobré)

 • Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování  a  aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé)

 • Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení  a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

 • Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu. Dopouští se opakovaně závažných přestupků takového charakteru, že narušuje výchovu a vzdělávání ostatních žáků, záměrně narušuje činnost kolektivu. Žák je málo přístupný výchovnému působení, nemá zájem své chyby napravit.

Mgr. Marie Šampalíková
ředitelka školy

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ