Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023

 

 • Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo, v dalších kolech není počet omezen. Obě přihlášky jsou totožné (stejné pořadí škol na 1. a 2. místě!, pořadí nevypovídá o prioritě)
 • Přihlášku podává zákonný zástupce žáka k rukám ředitele střední školy do 1. 3. 2023
 • V oborech s maturitní zkouškou se konají povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. 1. kolo přijímacího řízení pro žáky vycházející se koná   

                   ve čtvrtek 13. a v pátek 14. 4. 2023 (náhradní termín 10. – 11. 5. 2023).

 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se podílí na přijetí uchazeče nejméně 60%
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů a pouze nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí (kde se nekonala jednotná PZK: 22. – 30. 4., kde se konala: nejpozději do 2 dnů od obdržení výsledků PZK – tj. do 30. 4.)
 • Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek.
 • Zápisový lístek obdrží žák s vysvědčením v lednu 2023. Dobře ho uschovejte!
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě podán na poště.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. (S žákem daná SŠ již nepočítá.)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímací zkoušky lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Další informace výchovné poradkyně:

 • do 25. ledna 2023 mi děti odevzdají údaje o vybraných oborech (IZO a název školy, kód oboru a název oboru)
 • ve škole vytisknu 1 - 2 vyplněné přihlášky a potvrzené předám žákům
 • Doma doplníte chybějícíc údaje a podpisy, popř. zažídíte lékařské potvrzení
 • Potvrzenou přihlášku rodiče zašlou doporučeným dopisem do SŠ, případně doručí osobně – do 1. 3.!
 • Na některé obory je nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře. Jedná se hlavně o učební obory, ale vyžadují ho i některé SOŠ. Předem si zjistěte a zařiďte.
 • Shromážděte případné přílohy (diplomy, doporučení PPP apod.), a na zadní straně uveďte jejich počet a zašlete je spolu s přihláškou.

Nabídka konzultací: v případě potřeby můžete kontaktovat výchovnou poradkyni p. Posavádovou na tel. 383 422  484 nebo na e-mailu:  Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz 

O případných změnách vás budu informovat prostřednictvím Bakalářů.

 

Mgr. Blanka Posavádová, VP

 

ZŠ TGM BLATNÁ