Obsah

 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – červen 2020

1. Vyhodnocení přijímací zkoušky

Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit.

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz dále).

2. Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy. Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na
5 pracovních dnů.
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Nepotvrdí-li zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí
o přijetí (s žákem daná SŠ již nepočítá). Zápisový lístek obdrželi  žáci s vysvědčením
31. 1.  2020.

3. Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

                1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale

                2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

1. existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a

2. uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Pokud budete mít k vyřizování přijetí - nepřijetí Vašeho dítěte jakékoliv dotazy, směřujte je, prosím, na email Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz, případně
na tel. 383 422 484.

Blanka Posavádová, VP

LOGO

MŠMT VYHLÁSILO TERMÍNY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

Milé děti, vážení rodiče,

jistě vás zaskočilo, že přijímací řízení neprobíhá podle očekávaného harmonogramu. Sledujte pravidelně a pečlivě stránky vámi vybraných středních škol, kontrolujte e-maily na adrese, kterou jste uvedli na přihlášce.

Tento týden měly proběhnout jednotné přijímací zkoušky. Vzhledem k situaci jsou prozatím odloženy pravděpodobně na červen s tím, že by se konaly pouze v jednom termínu. Věřím, že se poctivě připravujete individuálně doma, aby vaše šance byly co možná nejvyšší.

Informace zveřejňuji na webu školy. ale všem vycházejícím žákům byly poslány také prostřednictvím Bakalářů.

Připojuji odkaz na zdroj, kde si můžete podrobně přečíst aktuální pokyny k přijímacímu řízení. Najdete tam i odkazy na domácí přípravu ke zkouškám.

 

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - ČTYŘLETÉ OBORY SŠ

PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - OSMILETÁ GYMNÁZIA

S případnými dotazy se obraťte na výchovnou poradkyni B. Posavádovou blanka.posavadova@zstgmblatna.cz nebo ve škole v úřední dny  - pondělí, středa 9 – 12  hod.  (zvoňte na kancelář)

 

UČEBNÍ OBORY

U učebních oborů je pravděpodobné, že tento týden SOU oficiálně zveřejní pořadí uchazečů. V případě přijetí připomínám nutnost podat zápisový lístek, a tak potvrdit úmysl žáka vzdělávat se na vybrané škole (lhůta 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění). Pro připomenutí uvádím následující informace.

Výsledky přijímacího řízení (zatím  SOU)

 budou vyhlášeny u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů a pouze nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí •Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům.

•K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek.

•Zápisový lístek obdrželi  žáci s vysvědčením 30. 1.  2020.                    

Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě podán na poště.

 • Nepotvrdí-li zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. (S žákem daná SŠ již nepočítá.)
   
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
   
 • S případnými dotazy se obraťte na výchovnou poradkyni B. Posavádovou blanka.posavadova@zstgmblatna.cz nebo ve škole v úřední dny = pondělí, středa 9 – 12 hod.  (zvoňte na kancelář)

 

 

V případě, že budou známy nové skutečnosti, budu se snažit vám je sdělit prostřednictvím Bakalářů  ve spolupráci s TU. Zápisové lístky vám škola vydá poté, co nám sdělíte, že vaše dítě bylo přijato. Držím palce, aby vše dobře dopadlo.

                                                           B. Posavádová, výchovná poradkyně

 

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ
šk. rok 2019 - 2020

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo, v dalších kolech není počet omezen.
 • Přihlášku podává zákonný zástupce žáka k rukám ředitele střední školy do 1. 3. 2020, respektive do 2. 3. 2020.
 • 1. kolo přijímacího řízení se koná 14. 4. a 15. 4. 2020. - TERMÍNY VZHLEDEM K SITUACI V ČR ZRUŠENY - VYJÁDŘENÍ MŠMT ZDE
 •  V oborech s maturitní zkouškou se konají povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
 • Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů a pouze nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí
  a) kde se nekonala jednotná PZK: 22. – 30. 4.
  b) kde se konala: nejpozději do 2 dnů od obdržení výsledků PZK -
      výsledky školy obdrží nejpozději do 28. 4.
 • Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek.
 • Zápisový lístek obdrží žák s vysvědčením 30. 1.  2020.                    Dobře ho uschovejte!!
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě podán na poště.
 • Nepotvrdí-li zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. (S žákem daná SŠ již nepočítá.)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

 

TISKOPIS PŘIHLÁŠKY

 • každý vycházející žák dostane ve škole 2 formuláře přihlášek k dennímu studiu na SŠ.
  • Pokud nechcete přihlášku vyplnit ručně, ale tisknout, tiskopis přihlášky pro denní studium lze vytisknout v případě potřeby  zde (případně na stránkách MŠMT:  Vzdělávání - střední vzdělávání - přijímání na SŠ a konzervatoře- tiskopisy přihlášek - přihláška denní).  
  • Přihlášky poskytují i některé SŠ (tiskopis při návštěvě nebo elektronicky na webových stránkách).
  • Přihláška má růžovou barvu, lze tisknout i černobíle. Pokud nevyužijete přihlášku ze školy, tiskněte prosím na jeden list papíru, tedy oboustranně.

 

PŘÍPRAVA JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • Pro přípravu na PZK lze využít nabídku na těchto webových stránkách: www.didaktis.cz, www.scio.cz
 • ve škole probíhá příprava formou zájmového útvaru od září 2019 a to následovně: 

             a) každý pátek od 7:00 do 7:45 hod. - střídá se pravidelně
                
matematika ( Ing. Mgr. Matějovicová) a  český jazyk
                 (Mgr. Kubíková) 

             b) přípravné písemné testy z matematiky - každé pondělí
                 a středu od 7:00 do 7:45 hod. (Ing. Mgr. Matějovicová)

 

INFORMACE VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

 • V lednu s dětmi vyplním a zkontroluji cvičnou přihlášku, která pak bude vzorem pro „opravdovou”.
 • Do 14. 2. 2020 děti odevzdají přihlášku s vyplněnou přední stranou a podepsanou rodiči. Na 2. straně vyplním prospěch, paní ředitelka potvrdí a dětem přihlášku vrátím.
 • Potvrzenou přihlášku rodiče zašlou doporučeným dopisem do SŠ, případně doručí osobně – do 2. 3. 2020 !!!
 • Na některé obory je nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře. Jedná se hl. o učební obory, ale vyžadují ho i některé SOŠ. Předem si zjistěte.
 • Prosím o dodržení termínu k předání vyplněné přihlášky tak, abych mohla včas zařídit vyplnění 2. strany.

   

  V případě potřeby mě kontaktujte na tel. 383 422 484 nebo na blanka.posavadova@zstgmblatna.cz 

  Přeji šťastnou volbu a úspěch v přijímacím řízení.

  Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně