Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Přijímací řízení na SŠ

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 22 BUDOU AKTUALIZOVÁNY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

Shrnutí informací k přjímacímu řízení na SŠ k 19. 3. 2021:

 1. První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.
 2. Termíny na víceletá gymnázia jsou stanoveny takto: první řádný termín - 4. května 2021, druhý řádný termín 6. května 2021
 3. První náhradní termín pro všecny obory  je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021. 
 4. Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určilo ministerstvo  a zveřejnilo jej na svých internetových stránkách (19. 3. 2021) - k přečtení ZDE 
 5. Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou výše avizovaných termínech. Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná.
 6. Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
 7. Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
 8. Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.
 9. Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.
 10. Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.
 11. Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
 12. Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům.
 13. Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021. Zápisový lístek obdrželi žáci a žákyně 9. ročníku během února od výchovné poradkyně. Děti nižších ročníků, které se budou účastnit přijímacího řízení na SŠ dostanou zápisový lístek v nejbližší době . Zápisový lístek dobře uschovejte!  
 14. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
 15. Nepotvrdí-li zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí.(S žákem daná SŠ již nepočítá.) 
 16. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ š. r. 2020/2021
Přihlášky a příprava k přijímacímu řízení
 • Tiskopis přihlášky:   
 1.       Formulář lze získat na webu školy ZDE
 2.       Pokud  nemáte možnost si přihášku vytisknout, kontaktujte sekretariát školy -  telefon 
        383 422 484
 • Přihláška má růžovou barvu, lze tisknout i černobíle. Tiskněte na jeden list papíru, tedy oboustranně. Přihlášky poskytují i některé SŠ (tiskopis při návštěvě nebo elektronicky na webových stránkách).
 • Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo, v dalších kolech není počet omezen. Obě přihlášky jsou totožné (stejné pořadí škol na 1. a 2. místě!, pořadí nevypovídá o prioritě)
 • Pro přípravu na PZK lze využít nabídku na těchto webových stránkách: www.cermat.cz,  www.didaktis.cz,  www.scio.cz. Příprava k přijímacím zkouškám bude od 11. ledna probíhat online 1 hodina týdně český jazyk a 1 hodina týdně matematika. Přesný termín a čas bude dětem sdělem vyučujícími přes Bakaláře. 
 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.
 • MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Informace výchovné poradkyně

 • Od 2. do 4. 2. 2021 zákonní zástupci odevzdají přihlášku s vyplněnou přední stranou výchovné poradkyni denně od 13 do 15 hodin. 2. stranu přihlášky nevyplňujte, vyplní škola.
 • Potvrzenou přihlášku si zákonní zástupci vyzvednou od 15. do 18. 2. od 8 do 15 hodin v kanceláři školy.
 • Přihlášky zašlou doporučeným dopisem do SŠ, případně doručí osobně – do 1. 3.!
 • Na některé obory je nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře. Jedná se hlavně o učební obory, ale vyžadují ho i některé SOŠ. Předem si zjistěte.
 • Shromáždit případné přílohy (diplomy, doporučení PPP apod.)

 

                  V případě potřeby mě kontaktujte na tel. 383 422 484 nebo na emailové                                            adrese blanka.posavadova@zstgmblatna.cz.

                                         Přeji šťastnou volbu a úspěch v přijímacím řízení.

                                            Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

ZŠ TGM BLATNÁ