Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Přijímací řízení na SŠ

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE
 2022 - 23 BUDOU AKTUALIZOVÁNY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2021/2022

 

 • Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo, v dalších kolech není počet omezen. Obě přihlášky jsou totožné (stejné pořadí škol na 1. a 2. místě!, pořadí nevypovídá o prioritě)
 • Přihlášku podává zákonný zástupce žáka k rukám ředitele střední školy do 1. 3. 2022
 • Podmínky přijímacího řízení zveřejní střední školy do 31. 1. 2022, sledujte tedy webové stránky SŠ. Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů a pouze nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.
 • Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek.
 • Zápisový lístek obdrží žák s vysvědčením v lednu 2022. Dobře ho uschovejte!
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě podán na poště.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. (S žákem daná SŠ již nepočítá.)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
 • Tiskopis přihlášky: každý vycházející žák dostane ve škole 2 formuláře, můžete si ji stahnout také na webu školy - ZDE
 • Přihláška má růžovou barvu, lze tisknout i černobíle. Tiskněte na jeden list papíru, tedy oboustranně. Přihlášky poskytují i některé SŠ (tiskopis při návštěvě nebo elektronicky na webových stránkách).

Další informace:

 • V lednu s dětmi vyplním a zkontroluji cvičnou přihlášku, která pak bude vzorem pro „opravdovou”.
 • Nejpozději do 15. 2. 2022 děti odevzdají přihlášku. Vyplníte přední stranu a podepíšete. Na zadní straně vypište prosím předměty podle vzoru (v lednu na Bakalářích), já vyplním prospěch, TU hodnocení, paní ředitelka potvrdí a dětem přihlášku vrátím.
 • Potvrzenou přihlášku rodiče zašlou doporučeným dopisem do SŠ, případně doručí osobně – do 1. 3.!
 • Na některé obory je nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře. Jedná se hlavně o učební obory, ale vyžadují ho i některé SOŠ. Předem si zjistěte a zařiďte.
 • Shromážděte případné přílohy (diplomy, doporučení PPP apod.), a na zadní straně uveďte jejich počet a zašlete je spolu s přihláškou.

O případných změnách vás budu informovat prostřednictvím Bakalářů.

V případě potřeby mě můžete kontaktovat na tel. 383 422 484 nebo na e-mailu: Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz 

Mgr. Blanka Posavádová, VP

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ