Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Školní poradenské pracoviště

Školní  poradenské  pracoviště  poskytuje  služby v souladu s vyhláškou  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  č. 72/2005 Sb. v platném znění.

Minimální preventivní program pro školní rok 2023 - 2024


Pracovníci školního poradenského pracoviště

Výchovná poradkyně:

 • Mgr. Blanka Posavádová
 • E-mail: Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz

Metodik prevence:

 • Mgr. Ondřej Kočovský
 • E-mail: Ondrej.Kocovsky@zstgmblatna.cz 

Školní psycholožka: 

 • Mgr. Jitka Hajnová
 • E-mail: Jitka.Hajnova@zstgmblatna.cz
  telefon: 773 799 901
 • více o práci školní psycholožky ZDE

Speciální pedagog: 

 • Mgr. Jana Polcarová
 • Email: Jana.Polcarova@zstgmblatna.cz
 • telefon: 773 799 901
 • více o práci speciální pedagožky ZDE

Asistenti pedagoga:

 • Lenka Čapková, DiS. 
 • Walter Christl
 • Marie Kaiserová
 • Lucie Malečková
 • Lucie Siblíková, DiS.
 • Romana Šourková
 • Anna Trávníčková
 • Bc. Monika Vokurková, DiS.

Školní asistenti: 

 • Denisa Rakovanová
 • Marie Kaiserová

Školní asistentky a školní psycholožka pracují ve škole na základě Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Služby školního poradenského pracoviště

Škola je zapojena do projektu Nenech to být (NNTB) - více informací o této službě zde

Charakteristika služeb

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků, který tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence a jednotliví učitelé.

Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy.

Škola vede o poradenských službách poskytovaných výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence příslušnou dokumentaci.

Činnosti poradenských pracovníků
Výchovná poradkyně – Mgr. Blanka Posavádová

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku Úřadu práce České republiky, pobočka Strakonice, a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření prvního stupně.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zjišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodické a informační činnosti:

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy.
 • Kariérové rozhodování žáků.
 • Tvorba a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů.
 • Příprava a vyhodnocování plánů pedagogické podpory.
 • Naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • Zprostředkovávání nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy a školských poradenských zařízení, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využití jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči poradenských zařízení.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností výchovného poradce.
Školní metodik prevence – Mgr. Ondřej Kočovský

Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování a poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků       a sledování rizikových faktorů pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Metodické a informační činnosti:

 • Tvorba, kontrola a evaluace preventivního programu školy.
 • Realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, násilí, rasismu, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, nabídkách programů, metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivních aktivit školy.
 • Předávání informací o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy.
 • Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, sociálně-vztahovými problémy, rizikovým chováním a problémy negativně ovlivňující jejich vzdělávání.
 • Spolupráce s orgány státní správy, které mají v kompetenci prevenci rizikového chování.
 • Kontaktování odborného pracoviště v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování.
 • Vedení dokumentace a písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností školního metodika prevence.
Školní psycholog – Mgr. Jitka Hajnová

Poradenské činnosti:

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, středisky výchovné péče a dalšími odbornými pracovišti při zajišťování diagnostických a poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PPLP pro žáky s potřebou podpůrného opatření prvního stupně.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb, mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro mimořádně nadané žáky ve ŠPZ.
 • Participace při tvorbě IVP u žáků, kde je toto opatření součástí doporučení z PPP či SPC.
 • Spolupráce na realizaci pravidelných pracovních porad s AP, individuální konzultace s AP.
 • Spolupodílení se na realizaci pravidelných pracovních setkáních s vedením školy a ostatními pracovníky ŠPP.
 • Realizování programů pro třídy.
 • Poskytování krizové intervence žákům i pedagogům.

Metodické a informační činnosti:

 • Poskytování informací o činnosti ŠPZ, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využití jejich služeb žákům, resp. zákonným zástupcům.
 • Podílení se na realizaci setkání rodičů žáků 1. tříd.
 • Navrhování a zpracování témat na setkání se zákonnými zástupci.
 • Zařazování krátkých vstupů na pedagogické rady (vychází z konkrétních potřeb školy).
 • Shromažďování odborných zpráv a doporučeních o žácích, kteří jsou v péči ŠPZ.
 • Zajišťování komunikaci se ŠPZ.
 • Vedení písemných záznamů, které umožňují doložit rozsah a obsah činnosti školního psychologa.
Speciální pedagog – Mgr. Jana Polcarová

Diagnostické a intervenční činnosti:

 • Orientační speciálně pedagogická diagnostika.
 • Intervenční činnost – využití speciálně pedagogických metod a postupů s žáky v riziku rozvoje SPU, či ke zmírnění dopadů již diagnostikovaných SPU.   
 • Vedení předmětu speciálně pedagogické péče.

Metodické, konzultační a informační činnosti:

 • Poskytování informací pedagogickým pracovníkům, žákům i zákonným zástupcům.
 • Speciálně pedagogická podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické vedení a koordinace činností k reedukaci a kompenzaci SPU.
Třídní učitel
 • Podpora a rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky ve třídě.
 • Vedení žáků k dodržování školního řádu a třídních pravidell.
 • Zajišťování spolupráce školy se zákonnými zástupci.
 • Vedení dokumentace o žácích.
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence.
 • Škola zajišťuje prostorové podmínky tak, aby byla zachována ochrana osobních údajů.

 

Vypracoval:    Mgr. Ondřej Kočovský, ŠMP

V Blatné, 1. 9. 2023                                                                        Mgr. Zdenka Dvořáková, ŘŠ

 

LOGO

ZŠ TGM BLATNÁ