Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

Školní poradenské pracoviště

Školní  poradenské  pracoviště  poskytuje  služby v souladu s vyhláškou  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  č. 72/2005 Sb. v platném znění.

Minimální preventivní program pro školní rok 2022 - 2023


Pracovníci školního poradenského pracoviště

Výchovná poradkyně:

 • Mgr. Blanka Posavádová
 • E-mail: Blanka.Posavadova@zstgmblatna.cz

Metodik prevence:

 • Mgr. Ondřej Kočovský
 • E-mail: Ondrej.Kocovsky@zstgmblatna.cz 

Školní psycholožka: 

 • Mgr. Jitka Hajnová
 • E-mail: Jitka.Hajnova@zstgmblatna.cz
  telefon: 773 799 901
 • více o práci školní psycholožky ZDE

Speciální pedagog: 

 • Mgr. Jana Polcarová
 • Email: Jana.Polcarova@zstgmblatna.cz
 • telefon: 773 799 901
 • více o práci speciální pedagožky ZDE

Asistenti pedagoga:

 • Lenka Čapková, DiS. 
 • Walter Christl
 • Marie Kaiserová
 • Lucie Malečková
 • Lucie Siblíková, DiS.
 • Romana Šourková
 • Bc. Růžena Vitáková
 • Bc. Monika Vokurková, DiS.

Školní asistenti: 

 • Eva Vrbová
 • Marie Kaiserová

Školní asistentky a školní psycholožka pracují ve škole na základě Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Služby školního poradenského pracoviště

Škola je zapojena do projektu Nenech to být (NNTB) - více informací o této službě zde

Charakteristika služeb ŠPP

 • Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků, který tvoří výchovná poradkyně, školní metodik prevence a jednotliví učitelé.
 • Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy.
 • Škola vede o poradenských službách poskytovaných výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence příslušnou dokumentaci.

Činnosti poradenských pracovníků

Výchovná poradkyně

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku Úřadu práce České republiky, pobočka Strakonice, a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření prvního stupně.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zjišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodické a informační činnosti:

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy
 • Kariérové rozhodování žáků.
 • Tvorba a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů.
 • Příprava a vyhodnocování plánů pedagogické podpory.
 • Naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • Zprostředkovávání nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy a školských poradenských zařízení, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech využití jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči poradenských zařízení.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností výchovného poradce.
Školní metodik prevence

Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování a poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků           a sledování rizikových faktorů pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Metodické a informační činnosti

 • Tvorba, kontrola a evaluace preventivního programu školy.
 • Realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, násilí, rasismu, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, nabídkách programů, metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivních aktivit školy.
 • Předávání informací o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníků školy.
 • Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, sociálně-vztahovými problémy, rizikovým chováním a problémy negativně ovlivňující jejich vzdělávání.
 • Spolupráce s orgány státní správy, které mají v kompetenci prevenci rizikového chování.
 • Kontaktování odborného pracoviště v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování.
 • Vedení dokumentace a písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností školního metodika prevence. 
Školní psycholožka
 • Výchovné a vzdělávací potřeby žáků
 •  Poradenství pro žáky a rodiče
 •   Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
 •   Kariérové poradenství
 •   Krizová intervence
 •   Spolupráce s rodinami žáků
 •   Práce s třídními kolektivy
 •   Metodická pomoc učitelům
 •   Konzultační činnost
 •   Koordinační činnost
 •   Možnost on-line konzultací
 •   Supervize
Třídní učitel

Nedílnou součástí práce školního poradenského pracoviště je úzká spolupráce s třídními učiteli, kteří zajišťují následující oblasti: 

 • Podpora a rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky ve třídě.
 • Vedení žáků k dodržování školního řádu a třídních pravidel.
 • Zajišťování spolupráce školy se zákonnými zástupci.
 • Vedení dokumentace o žácích.
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence.

Škola zajišťuje prostorové podmínky tak, aby byla zachována ochrana osobních údajů.

ZŠ TGM BLATNÁ