Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování je poskytováno žákům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, včetně následných změn a doplňků. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a zákonných zástupců

1.1. Práva strávníků 
 • využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí 
 • ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií
 • nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla
1.2. Povinnosti strávníků 
 • dodržují pravidla kulturního chování
 • nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování
 • plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob
 • dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu oděvu 
 • před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy
 • neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně (s výjimkou jídlonosičů)
1.3. Práva zákonných zástupců 
 • vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí ŠJ nebo u ředitelky školy
1.4. Povinnosti zákonných zástupců 
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled

2. Vztahy strávníků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

 • pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření
 • informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků

 • jsou v jídelně zajištěny po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu 
 • žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních žáků, pracovníků školy i ostatních osob 
 • žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny 
 • žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu
 • zdravotní indispozici žáci neprodleně oznámí pedagogickému dohledu 

4. Pedagogický dohled

 • je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost 
 • vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování
 • dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu, strávníci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet
 • poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby, 
 • sleduje způsob výdeje stravy
 • reguluje osvětlení a větrání
 • sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky

5. Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před 
    projevy diskriminace, nepřátelství  nebo násilí

 • je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny
 • projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou
  v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány

6. Podmínky ochrany majetku

 • strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním
 • strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení školní jídelny v pořádku
  a nepoškozené
 • strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a opouští své místo v pořádku
 • strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně

7. Zajištění školního stravování

 • školní stravování je zajišťováno z vlastní kuchyně
 • identifikace strávníka se provádí na základě zakoupeného čipu

Režim výdeje

 • výdej oběda probíhá od 10:40 do 13:45
 • žáci se stravují po skončení vyučování, případně ve volné hodině před začátkem odpoledního vyučování
 • před začátkem výdeje připraví kuchařky do zásobníku v jídelně nádobí a tácy, do nádob pro výdej nachystají nápoj k zajištění pitného režimu
 • v průběhu výdeje jsou nápoje a nádobí průběžně doplňovány    
 • případné nedostatky hlásí žáci nebo dohled personálu kuchyně, který neprodleně zajistí doplnění zásob
 • pro výdej stravy musí mít žák u sebe čip, který slouží k jeho evidenci v jídelně
 • ztrátu čipu je třeba neprodleně nahlásit vedoucí jídelny, aby bylo možné zamezit jeho zneužití nepovolanou osobou
 • po obědě odevzdají žáci špinavé nádobí a tácy na pás a zanechají své místo v pořádku 
 • strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a řídit se pokyny pedagogického dohledu nebo personálu kuchyně               

Mimořádný úklid, úrazy, technické závady

 • případné rozbití nádobí nebo polití podlahy v jídelně hlásí žáci nebo dohled personálu kuchyně, který neprodleně zajistí úklid
 • úrazy nebo nevolnost v jídelně řeší pedagogický dohled, zajistí nezbytnou pomoc nebo ošetření a po odchodu z jídelny zapíše úraz do knihy úrazů v sekretariátě školy
 • technické závady hlásí žáci dohledu nebo personálu, který zajistí jejich odstranění 

8. Rozsah služeb školního stravování

 • školní jídelna poskytuje strávníkům oběd včetně polévky a pitného režimu
 • jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na webových stránkách  www.zstgmblatna.cz 

9. Výše finančního limitu

Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování). Ceny stravného jsou uvedeny Organizaci školního roku, na webu školy a na nástěnce v jídelně.
Změna ceny oběda je strávníkům vždy dopředu oznámena před inkasováním stravného.
V odůvodněných případech umožní škola stravování i ostatním strávníkům, a to za plnou cenu oběda.

10. Přihlašování a odhlašování stravování

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě řádně vyplněné přihlášky na celou dobu školní docházky k pravidelnému odběru stravy. Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném škol. roce (tj.v období od 1. 9. daného roku do 31. 8. roku následujícího). 

V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. Odhlášky budou přijímány telefonicky nebo osobně u vedoucí ŠJ do 13:00 na následující den nebo na webu www.strava.cz (odkaz na webu školy). Přihlašovací údaje do elektronického systému stravování získají zákonní zástupci u vedoucí ŠJ.  

Do jídlonosičů se obědy vydávají pouze v první den nemoci žáka nebo je – li žák na akci související s vyučováním. Dle § 26 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu.

Hromadné akce pro děti (výlet, exkurze, sportovní akce...), pořádané školou, jsou odhlašovány automaticky a je za ně zodpovědný pedagog, který akci zajišťuje.     

11. Způsob hrazení úplaty za školní stravování

Platby stravného jsou prováděny inkasem z účtu nebo hotovostně složenkou nebo přímou platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ.

Pokud je dítě přihlášeno ke stravování, ale nemá zaplaceno stravné, nemůže mu být strava vydána až do uhrazení platby.         

K evidenci stravovaného dítěte je nutné pořídit identifikační čip v aktuálně platné hodnotě, kterým se dítě prokazuje v jídelně po celou dobu školní docházky.  

Telefonický kontakt do ŠJ je 383 422 533,  e-mailová adresa skolnijidelna@zstgmblatna.cz S kontakty do školní jídelny jsou rodiče seznámeni na přihlášce a v pokynech pro rodiče, které obdrželi při nástupu dítěte do školy.

Připomínky ke stravování mohou žáci a rodiče projednat osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou s vedoucí školní jídelny, případně s vedením školy.

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku pouze žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku. U strávníku, kteří pokračují ve školní docházce, se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku.

12. Nárok na dotované školní stravování

Vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Při onemocnění dítěte je možno odebrat stravu pouze první den nemoci, pak musí být dítě ze stravování odhlášeno (§119 zákona 561/2004 - školský zákon). Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez náhrady.    

Příloha č. 1 – ceny stravného - ZDE

 

1. 9. 2022                                                                                                Mgr. Zdenka Dvořáková 
                                                                                                                            ředitelka ZŠ TGM

 

logo  

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BANERBANER

ZŠ TGM BLATNÁ