Obsah

 Ústava žákovského parlamentu

 

Název: MASAŘKY
Motto: „Blateňáci do toho, jdem do toho naplno..!“
Logo:
logo ŽP

Schůzky ŽP
Scházíme se každý čtvrtek v 7:00 ve třídě 7.A.  Schůzek se účastní vždy alespoň jeden zástupce z každé třídy (nejlépe však oba).
 
Volby do ŽP
Volby se konají vždy na začátku školního roku, a to jednou za dva roky. Každá třída pošle do voleb alespoň tři kandidáty (nejvýše pět). Ti si vymyslí vlastní volební program, který představí ve své třídě (např. při hodinách OV). Žáci obdrží v den voleb volební/hlasovací lístek, kde zaškrtnou dva kandidáty, které si vybrali a lístek vhodí do urny. Organizaci voleb a spočítání hlasů má na starosti volební komise, kterou tvoří členové ŽP z předchozího volebního období. Dva kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, vyhrávají a stávají se členy žákovského parlamentu. Volební období jsou dva roky. Žákovský parlament se v průběhu roku může rozšířit o žáky, kteří mají zájem se schůzek pravidelně účastnit a mají žákovskému parlamentu a spolužákům co nabídnout. O jejich přijetí rozhoduje celý žákovský parlament.

Role v ŽP
předseda: podílí se na vytváření programů na schůzky, vede schůzky
místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu
mluvčí: prezentuje ŽP navenek, přispívá do školního časopisu, do Blatenských listů a má na starosti prezentaci ŽP na www stránkách
rychlá spojka: má na starosti rychlý přenos informací mezi členy ŽP a koordinátorkami
koordinátoři: připravují program schůzky, rozvíjí u členů ŽP potřebné dovednosti, tak aby ŽP fungoval co nejlépe

Hlavní činnosti ŽP
Naší hlavní činností je příprava a organizace projektů, charitativních sbírek, dále tvorba, tisk a distribuce školního časopisu. Snažíme se zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky a diskutujeme o dění ve škole. Věnujeme pozornost námětům z řad našich spolužáků. Ti je mohou vznést přímo v parlamentu nebo prostřednictvím svých zástupců - členů ŽP. Spolupracujeme s Městem Blatná, CKVB a dalšími institucemi. Nabízíme spolupráci a sdílení zkušeností dalším školám, které mají nebo chtějí založit ŽP.
 
Oblasti, do kterých ŽP nezasahuje
Nerozhodujeme o plánu učiva, školním řádu ani o hodnocení žáků.

Finance ŽP
Rozpočet ŽP je spolufinancován SRPDŠ a prodejem školního časopisu.
 
Jak může člen ŽP odstoupit ze své funkce
O odstoupení žáka rozhoduje celý parlament. Pokud člen o odstoupení požádá, musí uvést vážný důvod. Každý odstupující si za sebe musí najít náhradu.
 
foto z akce
 
 
Při práci v ŽP se řídíme těmito pravidly:
 
JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO TÝMU
NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR
RESPEKTUJEME I NÁZORY SVÝCH MLADŠÍCH SPOLUŽÁKŮ
NESKÁČEME JINÝM DO ŘEČI, POČKÁME NA DISKUZI
RESPEKTUJEME NÁZORY JINÝCH
SNAŽÍME SE O LEPŠÍ ATMOSFÉRU VE ŠKOLE
 
 LOGO