Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Školní řád

Školní řád je vydáván ředitelkou školy ve smyslu §30, odst. 1, písm. a),b),c) a d) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
( školský zákon ) v platném znění.

1. Práva a povinnosti žáků

"Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ T. G. Masaryka Blatná, kterou sis se svými rodiči zvolil k získání základního vzdělání. Z toho plyne, že sis zvolil také dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci v naší škole." 

1. 1. Osobnost žáka

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

1. 2. Výuka

Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

Máš právo na odpočinek - relaxaci a volný čas - na hru, na svobodnou účast na akcích školy. Na akcích pořádaných školou se řídíš pravidly tohoto školního řádu, pravidly slušného chování, pokyny pedagogického dohledu a pokyny pořádající instituce. Je – li stanoven na danou akci interní předpis, budeš vždy před akcí s tímto seznámen. Pro odpočinek a relaxaci jsou určeny přestávky. I o přestávkách se řídíš pokyny zaměstnance vykonávajícího dohled nad žáky.  Rozpis vyučovacích hodin a přestávek najdeš na webových stránkách školy. O malých přestávkách se zdržuješ ve své třídě, o velké přestávce můžeš využívat chodeb, ale bez svačiny a pití.

Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Začátek hodin určuje zvonění, délku vyučovací jednotky určuje učitel. Po zazvonění jsi na určeném místě (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny na lavici všechny potřebné věci k vyučování včetně žákovské knížky. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto určený žák třídy v kanceláři školy, ředitelně, sborovně nebo v kanceláři zástupce ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Mobil můžeš používat o přestávce nebo o volných hodinách, při vyučování je vypnutý. Máš právo na kvalitní vzdělávání. V případě potřeby můžeš využít konzultace s učiteli nebo se staršími spolužáky. Po skončení vyučování ve třídě máš za povinnost zanechat své pracovní místo čisté. Zadané úkoly si zapisuješ. Učitel musí dbát na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci.

Máš možnost navštěvovat zájmové vzdělávání ve školní družině za stanovenou úplatu. Zde se můžeš podle zájmu přihlásit do vybraného kroužku. Činnost školní družiny se dále řídí vnitřním řádem ŠD.

Rozvrh hodin a přestávek se ve škole řídí následujícím rozpisem:

 • 0. hodina: 7:00 - 7:45,
 • 1. hodina: 8:00 – 8:45
 • 2. hodina: 8:55 – 9:40
 • 3. hodina: 9:55 – 10:40
 • 4. hodina: 10:50 – 11:35
 • 5. hodina: 11:45 – 12:30
 • 6. hodina: 12:40 – 13:25
 • 7. hodina: 13:35 – 14:20
 • 8. hodina: 14:30 – 15:15

1. 3. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách (podle
        Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
       odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, § 184a)

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

1. 4. Vybavení školy

Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, školní dvůr, školní  družinu a nabídku zájmových kroužků. Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností či školního dvora. Na školní dvůr můžeš pouze v doprovodu pracovníka školy.

Chráníš svoji školu i své věci. Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole.  V budově školy se přezouváš do hygienicky vhodných přezůvek s nebarvící podrážkou a označených jménem (ne sportovní obuv). Zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Učebnice, sešity a ŽK nosíš obalené a udržuješ je v pořádku. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu. Bezdůvodně nenos do školy peníze, cenné předměty a věci nesouvisející s vyučováním. Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky…) máš v kanceláři školy a žáci II. stupně školy při hodinách Tv v kabinetu Tv. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy.

1. 5. Školní pravidla

Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

 • Vstoupíš - li – pozdrav „Dobrý den.“
 • Odcházíš - rozluč se „Na shledanou.“
 • Žádáš – li o něco - řekni prosím.
 • Dostaneš-li - řekni děkuji.
 • Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují.
 • Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
 • Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
 • Nenič - každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým.
 • Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest  i radost.
 • Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
 • Važ si sám sebe i druhých - v životě je důležité znát cenu svou   i druhých.
 • Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
 • Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.
 • Pro vyjádření svých podnětů můžeš využít schránku důvěry.
 • Respektuj a dodržuj pokyny dohlížejících.
 • Respektuj a dodržuj práva pracovníků školy (viz kapitola 3).

   

1. 6. Dodržování školních povinností

Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat. Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do učeben od 7:45 hod. a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování, které začíná v 8:00 hod., jsi na svém místě ve třídě. Oděvy, pokrývky hlavy a obuv si odkládáš v šatnách. Šatnu své třídy při příchodu i odchodu zamykej, tím předcházíš ztrátám. Do školy vcházíš vchodem do šaten, ze školy odcházíš hlavním vchodem. Na chodbě a na schodišti chodíš zásadně vpravo, pohybuješ se klidně a nezdržuješ se u zábradlí. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Do školní družiny a čekací třídy přicházíš od  6:30 hod. Budova se otevírá v 6:30 hod. a uzavírá v 16:30 hod.. V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka - neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, a to i při akcích mimo areál školy. Do rozvrhu jsou zařazeny třídnické hodiny, které se řídí pokynem ředitelky školy č. 3/2015 a rozvrhem hodin. Účast na třídnických hodinách je povinná. Po skončení vyučování odcházíš v doprovodu pedagoga do ŠJ, ŠD nebo do šaten a domů.

1. 7. Žákovská knížka

Pečlivě se staráš o školní dokumenty (sešity a především žákovskou knížku). Žákovská knížka je dostupná v elektronické verzi na www.zstgmblatna.cz . Do elektronické žákovské knížky zapisují učitelé klasifikaci ze všech předmětů. Papírovou ŽK využíváš k zapisování jiných sdělení, omluvenek, uvolněnek a třídní učitel/ka zaznamenává čtvrtletní hodnocení. Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku jako úřední doklad. Ztrátu ŽK neprodleně oznámíš TU a zajistíš si do 7 dnů  vystavení duplikátu u vedení školy.

1. 8. Školní jídelna

Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo je přihlášen ke stravování. Na oběd odcházíš v doprovodu učitele, aktovku ukládáš do regálů. Ve školní jídelně se řídíš pokyny pedagogického dohledu.  Obědy se vydávají na elektronické čipy. V případě ztráty čipu nahlásíš toto vedoucí školní jídelny a zakoupíš si nový u účetní školy. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš.  V krajním případě můžeš být ze školního stravování vyloučen. Během polední přestávky se zdržuješ v hale školy (nikoliv v šatně), ŠD nebo mimo budovu školy, pokud k tomu máš písemný souhlas rodičů. Obědy si odhlašuješ v ŠJ před vyučováním do 7,55 hod., o velké přestávce a o polední přestávce do 13, 00 hod., případně elektronicky na www.strava.cz. Přístupové údaje dostanou tví zákonní zástupci u vedoucí školní jídelny.

1. 9. Žákovský parlament (dále ŽP)

Ve škole pracuje žákovský parlament. Každá třída si v parlamentních volbách zvolí do ŽP  své zástupce. ŽP je orgánem žáků, který umožňuje demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů a  který garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament pracuje pod vedením koordinátorů ŽP, spolupracuje s ředitelkou školy, pedagogickým sborem, školskou radou a SRPŠ. Členové ŽP jsou na různé akce uvolňováni po dohodě ředitelky školy, zákonného zástupce  a koordinátora ŽP. Koordinátor ŽP informuje o takové akci pedagogický sbor.

1. 10. Nepřítomnost ve škole

Budeš-li nepřítomen, nezapomeň o sobě dát vědět. Nepřítomné žáky hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní knihu. Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. Povolení jednodenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitelku školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou vyučující daných předmětů na základě písemné uvolněnky, jejíž předtisk je uveden v ŽK, popř. písemné žádosti (viz kapitola 2.3.) Rodiče si tě samozřejmě mohou vyzvednout i osobně.  V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají tví zákonní zástupci osobně nebo telefonicky do 24 hodin od začátku absence a po ukončení opět písemně v žákovské knížce do 2 dnů. Třídní učitel má právo vyžádat si doložení nepřítomnosti od lékaře.

1. 11. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Dbáš o bezpečnost a předcházíš úrazům. Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě. V učebnách neotvíráš okna, nemanipuluješ se žaluziemi. Řídíš se řády učeben, případně řády sportovišť, která jsou využívána pro TV a sportovní akce. Při přechodu mezi  budovami dodržuješ pravidla silničního provozu a řídíš se pokyny vyučujícího. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce dodržuješ vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. První pomoc můžeš vyhledat také v kanceláři hospodářky školy nebo ve sborovně. V celém areálu školy platí zákaz kouření. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat návykové látky (tabákové výrobky, elektronické cigarety, alkohol a jiné omamné látky či takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují) a také předměty ohrožující bezpečnost a zdraví (zbraně apod.) Tato nařízení platí jak v areálu školy, tak i na akcích pořádaných školou mimo budovu. Během pobytu ve škole dodržuješ další bezpečnostní pokyny dle kapitoly 4 tohoto řádu.

1.12. Dodržování  školního  řádu

Porušování tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka a případně zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále jen rodičů) 

 "Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu ZŠ TGM Blatná. Děkujeme Vám, že jste se seznámili se školním řádem žáků školy. Vedou-li rodiče děti v duchu školního řádu žáků, pak by neměly mezi školou a rodinou vznikat vážné rozdíly v působení na dítě."

2. 1. Práva zákonných zástupců

Máte právo být seznámeni s nároky a s hodnocením i klasifikací žáků a po předchozí dohodě se můžete zúčastnit vyučování a práce žákovského parlamentu. Při návštěvě školy svým jednáním pomáhejte vytvářet pozitivní atmosféru ve škole. Pravidelně můžete navštěvovat třídní schůzky nebo předem domluvené individuální konzultace. V případě závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu u vyučujícího, třídního učitele popř. vedení školy, ale  zásadně v době mimo vyučování. Schůzku je nutné si předem domluvit (telefonicky nebo e-mailem). Můžete také využít schránku důvěry. Při jednání s pedagogickými pracovníky respektujte jejich práva (viz kapitola 3). Škola je elektronicky zabezpečena a každý návštěvník školy má za povinnost hlásit se v kanceláři školy.

2. 2. Odpovědnost za své děti

Pomozte, prosím, svým dětem. Dbejte na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolujte jejich školní práci – oceňujte úspěchy a povzbuzujte je  při neúspěchu. Vhodně reagujte na zápisy v žákovské knížce a kontrolujte klasifikaci Vašeho dítěte v elektronické žákovské knížce. Elektronická ŽK je dostupná na webu školy (www.zstgmblatna.cz - logo BAKALÁŘI). Přihlašovací údaje získáte od třídního učitele – třídní učitelky. Zajistěte, prosím, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni. Uvědomte si, že v případě uvolnění žáka z vyučování přebíráte za své dítě plnou odpovědnost.  Poškodí-li dítě majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob ve škole, zajistí rodiče nápravu.

2. 3. Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích

 • nemoc - omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce do 3 dnů
 • uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne –  uvolní vyučující daného předmětu na základě uvolněnky v žákovské knížce, případně písemné žádosti, která obsahuje: jméno, příjmení, třída, čas uvolnění a důvod + „Za své dítě přebírám plnou odpovědnost.“
 • krátkodobé absence (1-2 dny) - na žádost rodičů  uvolňuje třídní učitel, po návratu omluvíte v ŽK
 • dlouhodobé absence - písemná žádost na ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, na kterou ředitelství školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti. Po návratu dítěte do školy omluvíte nepřítomnost v ŽK.
 • stejná pravidla pro omlouvání žáků platí i v době distanční výuky
 • nezapomeňte, že je dobře, aby si Vaše dítě  po dobu nepřítomnosti  průběžně doplňovalo zameškané učivo

2. 4. Oznamovací povinnost školy

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách absencí je škola povinna informovat o docházce žáka sociální odbor MěÚ Blatná. V odůvodněných případech může škola požadovat omluvenku od lékaře. V souladu s klasifikačním řádem při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.

2. 5. Školská rada a SRPŠ při ZŠ TGM

Při škole pracuje Školská rada tvořená zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy Města Blatná. Školská rada se řídí svým jednacím řádem. Činnost školské rady je vymezena školským zákonem č. 561/2004 v platném znění.

Ve škole pracuje také S.R.P.Š. z. s.  Blatná. Je tvořen zástupci rodičů jednotlivých tříd..

2. 6. Podporujte školu, kam chodí Vaše děti

Jak? Např. můžete být nápomocni radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, vedení kroužku, výlety…..) a podobně. Neodmítneme ani věcný nebo finanční dar. Děkujeme Vám. Více informací o škole získáte na naší internetové adrese www.zstgmblatna.cz

 
3. Práva a povinnosti zaměstnanců školy

„Zaměstnanci školy, žáci a rodiče jsou navzájem partnery a kolegy, nikoliv soupeři“.

3. 1. Působení na žáka

Všichni pedagogičtí pracovníci vykonávají pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání. Působí na žáky jednotným způsobem, žáka považují za svého partnera, kterému jsou nápomocni dle svých možností. V rámci prevence sociálně patologických jevů a šikany vyžadují od žáků správné a slušné  jednání. Nesprávné jednání žáků řeší odpovídajícími kroky v souladu s preventivním programem školy, metodickými pokyny MŠMT, pokyny výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy. Chrání a respektují práva žáků, bezpečí a zdraví žáků. Dbají na dodržování vyšších norem (zákony, Charta dětských práv, Všeobecná deklarace lidských práv). Pedagogové se v rámci třídnických hodin, provozních či pedagogických rad zabývají podněty žáků, získané od dětí ústně, písemně  nebo prostřednictvím schránky důvěry.

3. 2. Důvěrné informace

Žákům nesmějí sdělovat důvěrné informace týkající se jednotlivých žáků a zaměstnanců školy. Důvěrné jsou také výsledky uzavřených jednání a porad. Pedagogičtí pracovníci zachovávají mlčenlivost a chrání před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

3. 3. Komunikace se zákonnými zástupci

Každý zaměstnanec je povinen komunikovat se zákonnými zástupci nejen při třídních schůzkách, ale pokud to situace vyžaduje, i mimo ně a poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům informace spojené s výchovou a vzděláním.

3. 4. Vzdělávání

Zaměstnanec má právo na další vzdělávání a současně je povinen sledovat odbornou literaturu, právní předpisy a vnitřní školní normy.

3. 5. Odpovědnost za žáka

Zaměstnanci školy nesmějí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování svých soukromých záležitostí, nesmějí je bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka. Výjimku tvoří polední přestávky pro 5. - 9. ročník (nutný písemný souhlas rodičů k opuštění budovy, který je pro žáky 5. - 9. ročníku součástí žákovské knížky.). V ostatních případech může pedagog uvolnit žáka jen na základě uvolněnky zákonných zástupců (viz kapitola 2.3.) nebo při osobním převzetí.

3. 6. Partnerství a spolupráce

Zaměstnanci školy, žáci a rodiče jsou si navzájem partnery a kolegy, nikoliv soupeři. Pedagogové spolupracují s vedením školy, zákonnými zástupci i s  ostatními zaměstnanci a žákovským parlamentem. Akceptují akce pořádané ŽP, o kterých je informuje ředitelka školy nebo koordinátor ŽP.

3. 7. Kdo je třídní učitel?

 • Třídní učitel je člověk s rovným přístupem ke všem dětem a je plně zodpovědný za vedení třídy.
 • Jeho snahou je vytvořit partu dětí, které spolupracují a komunikují s každým. Partu, která nikoho nevyčleňuje, jejíž členové se navzájem respektují. K tomuto cíli vytváří a pomáhá vytvářet podmínky i mimoškolními aktivitami.
 • Třídní učitel řádně vede dokumentaci třídy, elektronické katalogové listy, třídní výkaz a elektronické třídní knihy, pravidelně aktualizuje osobní data v elektronické evidenci. Zpracovává podklady pro pedagogickou radu, kontroluje ŽK a vede individuální plány žáků
  s tímto podpůrným opatřením.
 • Předává včas své třídě hlášené změny v rozvrhu a další informace od vedení školy.
 • Kontroluje docházku svých žáků a omlouvá jejich nepřítomnost.
 • Informuje zákonné zástupce o odvolaných hodinách v systému Bakaláři a v tištěné žákovské knížce a to minimálně s předstihem jednoho dne. Týká se třídních učitelů tříd 5. - 9. ročníku. Informace o odvolaných hodinách budou též na webových stránkách školy.
 • Ve spolupráci se svou třídou spravuje kmenovou učebnu tak, aby místnost byla podnětná a příjemná pro výuku a zároveň se v ní žáci cítili dobře a záleželo jim na ní. V kmenové třídě je na viditelném místě prezentována informace o životě třídy, pravidla třídy, rozvrh třídy.
 • Třídní učitel pravidelně komunikuje s rodiči všech svých žáků.
 • Svoji třídu neizoluje od ostatního dění ve škole, ale naopak vede svoji třídu ke spolupráci s ostatními třídami ve škole, k aktivní účasti v celoškolních soutěžích a akcích, i k samotnému pořádání těchto akcí (třídní a školní akce, projekty, dny školy, akademie atd.). Třídní učitel spolupracuje se žákovským parlamentem a napomáhá jeho činnosti.
 • K výše uvedenému ve spolupráci s třídní žákovskou samosprávou organizuje pravidelně anebo podle potřeby třídnické hodiny a další třídnické akce. Třídní učitel může v průběhu školního roku využít pro exkurze své třídy dvou dnů  a dvou dnů na školní výlet.
 • Zajišťuje proškolení žáků v oblasti BOZP, PO a CO v souladu se zápisem v elektronické třídní knize. Současně kontroluje, zda byli žáci poučeni i v ostatních předmětech.
 • Své žáky vede k slušnému a ohleduplnému chování k dospělým a k spolužákům.
 • Sleduje a hodnotí chování i prospěch svých žáků, navrhuje odměny a tresty. V případě závažných výchovných nebo prospěchových problémů informuje výchovnou poradkyni, metodika prevence a vedení školy (viz Krizový plán školy a pokyn č. 2/2016).
 • Věnuje pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informuje na pedagogických radách ostatní vyučující - např. o závěrech lékařských vyšetření, nálezů z psychologických poraden a dalších zdravotních problémech. V případě zjištění infekčního onemocnění ve třídě neprodleně informuje vedení školy, které zajistí patřičná preventivní opatření šíření těchto infekcí.
 • Když třídní učitel chybí ve škole, zastupuje jej jeho kolega z paralelní třídy nebo vedením školy pověřený učitel.

3. 8. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své práce právo:

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků a jejich zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 2. vykonávat přímou pedagogickou činnost v souladu s právními předpisy a také na to, aby do jejich přímé činnosti nebylo proti těmto předpisům zasahováno
 3. na využití metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 4. volit a být voleni do školské rady
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
    a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
    diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Žáci jsou povinní zachovávat hygienická pravidla
 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 • Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.
 • Žákům se zakazuje otevírání oken.
 • Při přecházení žáků na místa jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející pedagog žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.
 • Při zájmové činnosti v tělocvičně, v dílnách, pobytu v přírodě žáci zachovávají bezpečnostní předpisy.

Poučení na počátku školního roku, před prázdninami nebo mimořádným volnem provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

 • se školním řádem
 • se zásadami bezpečného chování na chodbách, schodištích, šatnách, při příchodu a odchodu ze školy, na veřejných komunikacích
 • se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisí se  vzděláváním
 • s postupem při úrazech
 • s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru
 • varuje žáky před vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
 • upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace
  s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat
 • informuje  o dopravní kázni
 • varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

Před činnostmi, které probíhají mimo školní budovu (vycházky, výlety, exkurze, soutěže apod.) provádí seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků pedagog, který bude nad dětmi vykonávat dohled.

4. 1. Úraz a postup v případě úrazu

 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve škole nebo při akci školy mimo budovu školy jsou žáci povinni hlásit ihned pedagogovi, nebo některému ze zaměstnanců školy.
 • V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Kniha úrazů je uložena v kanceláři, zodpovídá za ni referentka školy, která zápis do knihy úrazů provede.
 • Veškerou evidenci úrazů zajišťuje referentka školy ve spolupráci s pracovníkem, který úraz oznámil.
 • Záznam o úrazu vyhotoví referentka tehdy, jedná li se o:

   a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo

   b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

  c) Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

 • Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.
 • O každém úrazu je informována ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti zástupkyně  ředitelky školy.

Návod ( osnova ) jak postupovat, stane-li se úraz žáka:

 1. Zjistit poranění, okamžitě poskytnout nezbytnou první pomoc
 2. Informovat ředitelku školy, referentku nebo zástupkyni ředitelky školy
 3. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, konzultovat další kroky, např. požádat je o převzetí dítěte
 4. v akutních případech zajistit bezodkladně lékařskou službu
 5. Nahlásit vedení školy a referentce v kanceláři školy úraz

4. 2. Ochrana před sociálně patologickými jevy

 • Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
 • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám ( zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
 • Hrubé porušení školního řádu řeší ředitelka školy se zákonnými zástupci, metodikem prevence, školním poradenským pracovištěm, popř. OSPOD, Policie ČR,

   

4. 3. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem ( zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám – dokument MŠMT )

 • Identifikace a ukládání látek: zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři.  (Usnadní to lékařskou intervenci dítěte.)
 • Ohrožení zdraví žáka: V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do jiné místnosti, kde musí být zajištěn dohled dospělé osoby. Zde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Škola informuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonného zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve odvedli ze školy.
 • Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi ( např. : zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním). Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (např. zornice rozšířené) škola apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích ( PPP, SVP ). 
 • Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.
 • Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil školní řád, bude hodnocen dle rozhodnutí pedagogické rady.

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ TGM
    Blatná

Zpracováno podle zákona 561/2004Sb.a vyhlášky 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, funguje jako metodický pokyn pro učitele ZŠ TGM Blatná a je součástí školního řádu.

Dle §51 odst. 2 a §69 odst. 2 školského zákona je hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.

Při hodnocení žáka – cizince se postupuje podle školského zákona č. 561/2004 Sb.,
v aktuálně platném znění a dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Klasifikace těchto žáků může být vyjádřena klasifikačním stupněm, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů.  

Žáky všech ročníků vedeme k sebehodnocení, které zařazujeme do vyučovacích hodin příležitostně ve všech předmětech. Forma je volena podle potřeb dané třídy, předmětu i žáků. Cílem je vést prostřednictvím sebehodnocení k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za své učení a za kvalitu vlastní práce.

5. 1. Zásady hodnocení

 • Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
 • Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici
 • Pro potřebu klasifikace se dělí předměty do dvou skupin:
 1. předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických činností
 2. předměty s převahou výchovného a odborného zaměření

5. 2. Stupně hodnocení  a klasifikace

5. 2. 1. Prospěch

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni  

1   -   výborný
2   -   chvalitebný
3   -   dobrý
4   -   dostatečný
5   -   nedostatečný

Na l. stupni se použije číslice, na 2. stupni se použije slovní označení.

Při použití slovního hodnocení jsou výsledky žáka popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Při užití slovního hodnocení se do katalogového listu zaznamená odpovídající klasifikace /východisko pro celkový prospěch žáka/ a do katalogového listu se založí kopie vydaného vysvědčení se slovním hodnocením.

5. 2. 2. Chování

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni :

1 - velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé 

5. 2. 3. Celkový prospěch žáka      

1. –  9. ročník: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů/popř. byl uvolněn/ nebo žák l. stupně/2. stupně/, který v rámci l. stupně/2. stupně/ opakoval ročník, bez ohledu na celkový prospěch tohoto žáka  /§ 52 odst. 1 zákona 561/2004 Sb./

Hodnocení žáka

 • Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP  hodnocen na vysvědčení  stupněm prospěchu horším než 2- chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel  pro slovní hodnocení 2.1.
 • Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení  stupněm prospěchu 5-nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel  pro slovní hodnocení 2.1.
 • Neprospěl(a), je-li v některém z  povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5-nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel  pro slovní hodnocení 2.1.

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni :

 • pracoval(a) úspěšně
 • pracoval(a)

Hodnocení zájmových útvarů je uvedeno na zvláštní příloze v I. a v II. pololetí stejně jako pochvaly TU.

5. 2. 4. Získávání podkladů pro hodnocení  a klasifikaci

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito  metodami, formami a prostředky:

 1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka
 2. soustavným sledováním výkomů žáka a jeho připravenosti na vyučování
 3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
 4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
 5. analýzou výsledků činnosti žáků
 6. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s ostatními pracovníky pedagogicko psychologických poraden a zdravotnických služeb
 7. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
 8. soustavným diagnostickým pozorováním žáka    

b) Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé  pololetí z toho nejméně  jednou ústně

c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi  výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky  hodnocení písemných  zkoušek a prací  a praktických   činností nejpozději  do 14 dnů.

d) Kontrolní písemné práce konzultuje učitel s třídním  učitelem, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích.

e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

5. 3. Hodnocení žáka

 • Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
 • Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.
 • V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy.
 • Při určování stupně prospěchu  v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
 • Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podlehnout žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 • Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé informovat o stavu klasifikace ve třídě    
  1. Pravidelně na čtvrtletních pedagogických radách – písemně (Zpráva třídního učitele )
  2. V případě problému ihned
 • Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při pedagogických radách. TU zpracuje podpůrná opatření dle vyhlášky 27/2016 Sb.
  a vyhodnocuje průběžně společně s VP jejich plnění
 • Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.

5. 4. Celkové hodnocení žáka

 • Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
 • Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li  možná klasifikace v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje  /§52 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění/
 • Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 
 • Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
 • Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode vydání vysvědčení , požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučující daného předmětu ředitel školy – krajský úřad 
 • Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, popřípadě krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla učitel daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol (tiskopis). Výsledek přezkoušení nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Žák může v jednom dni konat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost konat opravnou zkoušku.

  Komise žáka přezkouší nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel zástupci žáka prokazatelným způsobem.

5. 5. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při úlevách, doporučených lékařem, klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četné mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Zadané úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

5. 6. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
        a praktických činností

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný , přesný  a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené dovednosti a poznatky při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má  v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani  s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním  a písemném projevu má závažné nedostatky  ve správnosti a přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

5. 6. 1. Opravné zkoušky

 • Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
 • Žák koná  opravné  zkoušky  nejpozději  do  konce  příslušného  školního  roku     /31. 8./ v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. O průběhu se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky nebo komisionálního přezkoušení / podle § 52 odst. 4 zákona 561/2005 Sb. v platném znění/ na jiné základní škole

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

5. 6. 2. Hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Metodika hodnocení vychází z platných právních předpisů, z metod používaných a ověřených v praxi a z postupů doporučených ve zprávě ŠPZ.  U těchto žáků klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při hodnocení vychází učitel z  počtu jevů, které žák zvládl, neporovnává s ostatními žáky a posuzuje a hodnotí pouze to, co dítě stihlo vypracovat.  Učitel nevystavuje žáka takovým činnostem, ve kterých díky své poruše nemůže podat optimální výkon. I žáky se SVP vedeme k sebehodnocení. Forma je volena podle potřeb žáků, předmětu i dané třídy.

5. 7.  Slovní hodnocení žáků

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami

 • ovládá bezpečně
 • ovládá
 • podstatně ovládá
 • ovládá se značnými mezerami
 • neovládá  

b) úroveň myšlení 

 • pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
 • uvažuje celkem samostatně
 • menší samostatnost myšlení
 • nesamostatné myšlení
 • odpovídá nesprávně i na návodné otázky   

c) úroveň vyjadřování      

 • výstižné, poměrně přesné
 • celkem výstižné
 • nedostatečně přesné
 • vyjadřuje se s obtížemi
 • nesprávné  i s návodnými otázkami

d) úroveň aplikace vědomostí   

 • spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí  a dovedností
 • dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
 • s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
 • dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
 • praktické úkoly nedokáže splnit ani  s pomocí učitele

e) píle a zájem o učení         

 • aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
 • učí se svědomitě
 • k učení  a práci nepotřebuje mnoho podnětů
 • malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
 • pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 5. 8. Výchovná opatření

A: pochvaly a jiná ocenění /navrhuje zpravidla třídní učitel/

 • pochvala třídního učitele - uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy za výrazný projev iniciativy v rámci školy a třídy nebo déle trvající úspěšnou práci( např. péče o třídu, účast v soutěžích – školní, okresní kola, ….).
 • pochvala ředitelky školy - uděluje ředitelka školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě  za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci ( např. výborné umístění v soutěžích – okresní a další postupová kola, …..) 

Třídní učitel nebo ředitel školy oznámí důvody udělení pochvaly prokazatelným způsobem zástupci žáka a třídní učitel zaznamená udělení pochvaly do katalogového listu žáka. Udělení pochvaly ředitelky školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

B: opatření k posílení kázně /navrhuje zpravidla třídní učitel po předchozím projednání s ostatními pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáka/

 • napomenutí třídního učitele– uděluje třídní učitel za drobná nedodržení řádu školy, vyskytující se občas po projednání s vyučujícími a vedením školy. Prokazatelně informuje zákonné zástupce a zaznamená do katalogového listu.
   
 • důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel za drobná nedodržení řádu školy, vyskytující se častěji. Navrhovanou důtku projedná s vyučujícími a vedením školy. Prokazatelně informuje zákonné zástupce a zaznamená do katalogového listu.
   
 • důtka ředitelky školy – uděluje ředitel školy za porušování řádu školy nebo za méně závažný přestupek, vyskytující se ojediněle, předchází zpravidla před hodnocením chování stupněm uspokojivé, lze uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel prokazatelně informuje zákonné zástupce a zaznamená do katalogového listu.

Opatření k posílení kázně se na vysvědčení nezaznamenává.

Dopustí – li se žák hrubého opakovaného slovního a úmyslného fyzického útoku vůči žákům nebo zaměstnancům, považuje se toto chování za zvláště závažné porušení pravidel. Tuto skutečnost je ředitel povinen oznámit orgánům sociálně – právní ochrany dětí a pedagogická rada školy rozhodne o opatření k posílení kázně.

5. 9. Hodnocení chování

Hodnocení chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování a řádu školy během klasifikačního období. Přihlíží se k věku, morální a rozumové vyspělosti,  individualitě žáka a k četnosti výchovných opatření za dané klasifikační období. K udělovaným výchovným opatřením k posílení kázně se přihlíží tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

 Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování  a  aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení  a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu. Dopouští se opakovaně závažných přestupků takového charakteru, že narušuje výchovu a vzdělávání ostatních žáků, záměrně narušuje činnost kolektivu. Žák je málo přístupný výchovnému působení, nemá zájem své chyby napravit.

6. Závěrečná ustanovení

Součástí školního řádu jsou i pravidla pro hodnocení žáků. Školská rada schvaluje tento školní řád.

Pravidla školního řádu jsou platná pro žáky, zaměstnance i zákonné zástupce žáků  Základní školy T. G. Masaryka Blatná od 1. 9. 2022.

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2022.

 

V Blatné dne 1. 9. 2022                                                                             Mgr. Zdenka Dvořáková                                                                                                                                          ředitelka školy

 

 

ZŠ TGM BLATNÁ