Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Provozní řád ŠJ

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento řád.

1 Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice (dále jen řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu využívá pro své žáky.

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně.
 3. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR

Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

 • vlastní zaměstnance - obědy
 • žáky základních škol - obědy

2.  Organizace

 1. školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:40 do 13:45
 2. dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost školní jídelny (pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy). Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně
 3. dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků
 4. dohlížející pracovníci zejména
 • sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření,…). Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…)
 • sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu
 • sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod.;
 • zaměstnanci školní jídelny předávají jídlo, výdej jídla není samoobslužný, polévku, hlavní jídlo i pití předávají strávníkům zaměstnanci ŠJ
 • zaměstnanci ŠJ připraví výdej jídla s dostatečným předstihem, aby výdej obědů byl co nejplynulejší a mohl být zahájen hned po skončení vyučovací hodiny tj. v 10:40, 11:35, 12:30 a 13:25
 • zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před bočním vchodem do stravovacího zařízení, nikoli přes výdej do školní jídelny
 • sledují dodržování jídelníčku
 • sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
 • regulují osvětlení a větrání
 • sledují odevzdávání nádobí strávníky, kteří odkládají celé podnosy na pohyblivý pás. Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení
 1. Běžný úklid zajišťují v jídelně pracovnice školního stravování, včetně úklidu stolů a podlahy znečištěných jídlem během provozu.
 2. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.
 3. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo je upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou v obchodním balení, ale jsou vydávány na miskách.

3.  Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Žáci i zaměstnanci školy se přihlašují ke stravování u vedoucí ŠJ. Strava se odhlašuje u vedoucí ŠJ nebo na www.strava.cz (heslo do systému dostane zákonný zástupce žáka u vedoucí ŠJ). Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 13:00 hodin. Pokud si stravu odhlašuje nebo přihlašuje na první den po víkendu (pondělí), musí ji odhlásit nebo přihlásit již v pátek. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. Zařízení školního stravování, a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.

Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování (výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před bočním vchodem do stravovacího zařízení, nikoli přes výdej do školní jídelny).

4. Bezkontaktní elektronický systém 

Tento systém bezkontaktního odběru stravy se týká žáků i zaměstnanců. Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí bezkontaktní čip, který slouží k identifikaci při odběru obědů. Platbu za čip hradí strávník v hotovosti. Cena čipu pro žáky a zaměstnance je 115,- Kč.

Čip je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu stravování, školní docházky.

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen nosit denně čip k výdeji oběda.

Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny, aby mu mohl být oběd následně vydán.

V případě ztráty si zakoupí čip nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu.

5.  Úplata za školní stravování 

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. do 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. O změně sazby za stravu bude strávník včas informován.
 3. Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto:
 • Žáci do 10 let věku ve škol. roce 30,-Kč
 • Žáci do 15 let věku ve škol. roce 32,- Kč
 • Žáci nad 15 let věku ve škol. roce 36,-Kč

6.  Způsob platby stravného

 1. Souhlas s inkasem z běžného účtu u různých bankovních ústavů
 2. Složenkou (poštovní poukázkou)

Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků.

Strava se platí předem, to znamená, že do 20. dne v měsíci musí být uhrazena na celý následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději 20. den v měsíci bude platba připsaná na účet ŠJ). 

Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku pouze žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku.

U strávníků, kteří pokračují ve školní docházce, se přeplatek automaticky převádí do příštího školního roku.

Strávníkům, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, bude pozastaveno stravování do uhrazení dluhu.

7.  Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.    

8.  Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v hale školy,  na nástěnce ve ŠJ, na internetových stránkách školy www.zstgmblatna.cz a na portálu www.strava.cz.
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

9.  Vlastní organizace stravování

 1. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.
 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají na pohyblivý pás.
 4. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 5. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 6. Ve školní jídelně je žákům zakázáno používání telefonů, notebooku, tabletů a jiného přenosného elektronického zařízení. Za jejich poškození nenese jídelna ani škola(viz školní řád) žádnou zodpovědnost.

10.  Konzumace jídla

 1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salátu, kompotu, ovoce, moučníku nebo dezertu.
 2. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 3. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 4. Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu - odebrat oběd do jídlonosiče v době provozu ŠJ, jak je uvedeno v článku 2.
 5. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

11.  Dohledy v jídelně

 1. Dohledy ve školní jídelně stanovuje vedení školy.
 2. Dohled nad žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitelky školy.
 3. Povinnosti dozoru v jídelně:
 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • dohlíží na odevzdávání použitého nádobí strávníky na pohyblivý pás
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

12.  Úrazy ve školní jídelně

Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. 

13.  Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně, na webových stránkách školy a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.
 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“.

  14 Závěrečná ustanovení

 1. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2022
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

 

V Blatné dne 1. 9. 2022                                                                                 Mgr. Zdenka Dvořáková, ŘŠ

logo

 

Jídelna

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BANERBANER

ZŠ TGM BLATNÁ