Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Pravidla hodnocení žáků

Vybrané kapitoly z ŠVP:

5. Hodnocení žáků

5. 1. Hodnocení žáků

Hodnocení prospěchu

Při hodnocení žáků postupujeme podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ TGM Blatná, který  jsme aktualizovali při tvorbě ŠVP (viz příloha č. 1
v ŠVP).  Na základě průzkumů mezi rodiči  používáme na vysvědčení hodnocení pomocí klasifikace. Slovní hodnocení, popř. kombinované hodnocení umožňujeme žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Žáky hodnotíme průběžně, výsledky zapisujeme do žákovských knížek. Rodiče informujeme o výsledcích žáků pravidelně za čtvrtletí písemným sdělením, v pololetí a na konci školního roku vysvědčením. Nepravidelně pořádáme předem vyhlášené  informační dny.

Během výuky využíváme různých metod hodnocení žáků, např. u nejmladších dětí razítka, „plusy a mínusy“, „smajlíky“, počet chyb, dále pak bodové, slovní, apod.

Hodnocení žáka je zpětnou vazbou v procesu učení a to jak pro žáka tak učitele. Vedeme žáky k tomu, aby se v této zpětné vazbě orientovali, zaměřujeme se především na pozitivní hodnocení, to jest hodnocení kladů a pokroku, nikoliv neúspěchů.

Základní kritéria hodnocení žáků:

 1. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení chování žáka.
 2. Žákům zadáváme předem jasně daná pravidla, písemné práce vždy včas oznamujeme a zadáváme je pouze na probrané a procvičené učivo.
 3. Hodnotíme správné, nikoliv špatné odpovědi.
 4. Zaměřujeme se na procento úspěšnosti.
 5. Při hodnocení bereme v úvahu také tvořivost, originalitu, přesnost a pečlivost a také snahu při řešení úkolů.
 6. Ústní zkoušení sice využíváme, ale stále častěji je nahrazujeme efektivnějšími způsoby zjišťování vědomostí a dovedností žáků.
 7. Za důležitou součást hodnocení považujeme zjištění, zda došlo oproti předchozímu hodnocení ke zlepšení a srovnání výsledků žáka s výsledky třídního kolektivu.
 8. V cizích jazycích vytváříme se žáky složky jejich prací, tzv. „miniportfolia“.

Hodnocení chování

Také v hodnocení chování postupujeme dle aktualizovaného klasifikačního řádu a především podle školního řádu. Chování hodnotíme vždy adresně, i zde porovnáváme, zda oproti předchozímu období došlo k pozitivnímu pokroku. Jsme otevření k dětem i rodičům, s dětmi si vždy (na základě šk. řádu) stanovíme jasná kritéria. Chování žáka zásadně nesrovnáváme s jinými spolužáky, nedáváme najevo klady či zápory ostatních      

Případné výchovné problémy ve škole řešíme  přímo se žákem, popř. ve spolupráci s třídním učitelem či rodiči. V závažných případech spolupracujeme s výchovným poradcem, s metodikem prevence nebo s vedením školy. Máme též možnost svolat tzv. výchovnou komisi, na které je přítomen žák, výchovný poradce, třídní učitel, vedení školy a popř. zástupce Policie ČR či zástupce sociálního odboru.

 
 
           

ZŠ TGM BLATNÁ