Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Informace pro rodiče a děti

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci budeme muset nadále dodržovat zvýšená hygienická opatření. Z manuálu vydaného 17. 8. 2020 MŠMT  (k vytisknutí zde) vyplývají tato základní pravidla:

Jaká všechna hygienická opatření bude muset vaše dítě dodržovat? 

Pro vstup do školy není potřeba předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. Do školy žáci také nebudou muset vstupovat v organizovaných skupinách, jak tomu během epidemie bylo, ale tak, jak jsou zvyklí. Vcházet do školní budovy budou vstupem u šaten. Hned při vstupu si každý musí dezinfikovat ruce instalovanými dezinfekčními prostředky u vchodu. Učitelé budou dohlížet na pravidla osobní hygieny, tedy mytí rukou i například používání pouze jednorázových kapesníků. 


Kde se budou muset ve školách nosit roušky?

Roušky se v prostorách školy nosit nebudou.
Máte pocit, že kvůli jarní distanční výuce je vaše dítě pozadu?

Naše škola bude nabízet pedagogické intervence žákům v hlavních předmětech. Kdy a jak tyto intervence budou probíhat, budete včas informováni na webových stránkách školy a v systému Bakaláři.

Jak bude probíhat výdej obědů?

Výdej obědů bude probíhat podle hygienických doporučení, žákům nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů, nalévání polévek, nápojů. Všichni strávníci budou obslouženi u výdejního pultu pracovníkem ŠJ.

Jakým způsobem budou fungovat skupinové akce jako sportovní závody či setkání v hale školy?

Tyto hromadné akce podle doporučení ministerstva budou značně omezeny. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol). Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, adaptační pobyty apod.

Mohou do školy žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění?

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud by vaše dítě během výuky vykazovalo příznaky infekčního onemocnění, bude vám tato skutečnost neprodleně oznámena a bude nutné bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Budou moci zákonní zástupci do budovy školy (vyzvedávání žáka v průběhu vyučování, ze školní družiny apod.)?

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol omezen. Doprovázet žáky do budovy školy budou moci pouze rodiče žáků prvního ročníku (za dodržení hygienických pravidel - zakrytí dýchacích cest), a to pouze do doby nezbytně nutné, předpokládáme do 11. 9., než se žáci aklimatizují.  

Jak budou zákonní zástupci vyzvedávat děti ze školní družiny nebo během vyučování?

Škola bude po celý čas výuky zabezpečená. Pokud zákonný zástupce bude vyzvedávat dítě během vyučování, využije zvonek u hlavního vchodu – sekretářka, účetní nebo sborovna, zaměstnanec školy vaše dítě vyzvedne ze třídy a předá vám ho. V odpoledních hodinách, kdy jsou žáci 1. stupně v ŠD, zazvoníte u hlavních dveří na zvonek - školní družina. Pedagogický pracovník zajistí předání dítěte.

Co dělat, když je žák pozitivní na koronavirus?

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

Ve třídě mého dítěte se objevila nákaza. Co se bude dít dál?

Bez ohledu na to, zda se koronavirus do školy dostane přes dítě, učitele, či jiného zaměstnance školy, provede příslušná krajská hygienická stanice epidemiologické šetření o výskytu nákazy. Posoudí rizika, vytipuje, kdo byl s nakaženým v užším kontaktu, a rozhodne o případné karanténě. Nemusí to však znamenat, že se do izolace musí pokaždé odebrat celá třída či skupina dětí. V případě nákazy jedince dostane dotyčný úkoly na doma. Pokud bude situace ve třídě padesát na padesát, pak se přejde do smíšené výuky, tedy kombinace prezenčního a distančního vzdělávání. Pokud by v karanténě byla celá třída, bude se vyučovat distančně.

 

Děkuji všem, že budete respektovat tato pravidla. Věřím, že školní rok přesto zahájíme v klidu a v pohodě! 

Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

ZŠ TGM BLATNÁ