Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS Mapa webu

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq
Základní škola T. G. Masaryka Blatná

Ošetřovné

UZAVŘENÍ ŠKOL OD 27. PROSINCE 2020

Podrobné informace k uzavření škol od 27. prosince 2020 dosud najdete ZDE

LOGO

 

Poskytování ošetřovného od 25. května

V souvislosti s otevřením škol pro žáky 1. stupně vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí nové tiskové prohlášení, na základě kterého prodlužuje možnost čerpání ošetřovného až do 30. června. Za jakých podmínek se dozvítezde

Informace k výskytu nového koronaviru

Mimořádné opatření 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se účinností od 11. 3. 2020

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.  Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavřeníÍ školy

V případě, že rodiče potřebují čerpat ošetřovné při uzavření školského zařízení u dětí do 10 let, vyžádají si potvrzení ve škole, jejímž je dítě žákem.

Škola smí potvrzení vystavit až po oficiálním oznámení předpokládaného termínu ukončení nařízeného opatření vládou.

Na webových stránkách či ve vývěsce školy budou oznámeny termíny a časy, kdy bude možné si toto potvrzení vyzvednout.

V případě jakýchkoliv nejasností Vašeho zaměstnavatele je následující doporučení OSSZ Strakonice: Zaměstnavatelé mají kontaktovat pracovníky OSSZ a projednat s nimi tento postup.

Děkujeme za pochopení. Ředitelství ZŠ TGM 

Co dělat, když.....

BYL/A jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)"

Rizikový pobyt = minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
 • Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL/A jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

 • Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320 (v okrese Strakonice protiepidemické oddělení tel. 387 712 824 nebo 387 712 812), které s přijíždějícími provede důkladnou cestovatelskou anamnézu a následně rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény .
 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény.
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!

Další doporučení

Pokud se žák školy vrací z individuální soukromé zahraniční cesty z rizikové oblasti, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák strávil alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků.

Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS.

Pokud příznaky nejsou, je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.

Doplňující opatření z KHS Jihočeského kraje

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje upozorňuje na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci školy navštíví zmíněné oblasti, je škola povinna nahlásit tuto skutečnost na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Strakonice. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.

Informační linka Jihočeského kraje

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

 

UZAVŘENÍ ŠKOL OD BŘEZNA 2020

V případě, že rodiče potřebují čerpat ošetřovné při uzavření školského zařízení u dětí do 10 let, vyžádají si potvrzení ve škole, jejímž je dítě žákem.

Dle posledních informací smí škola vydat potrzení s datem zahájení
(11. 03. 2020) a datem ukončení (do odvolání).

Zákonní zástupci si mohou potvrzení vyzvednout ve škole vždy v pondělí a ve středu v čase 9:00 - 12:00 hod.

Informace o ošetřovném zveřejněné na portálu České správy sociálního zabezpečení: ODKAZ NA DOKUMENT

V případě jakýchkoliv nejasností Vašeho zaměstnavatele je následující doporučení OSSZ Strakonice: Zaměstnavatelé mají kontaktovat pracovníky OSSZ a projednat s nimi tento postup.

V případě dotazů se obracejte na OSSZ Strakonice na tel. č. 383 312 330
a 383 312 331.

Děkujeme za pochopení. Ředitelství ZŠ TGM

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
PŘEVZATO ZE STRÁNEK ČSSZ

 V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku  na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. 


Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
 • Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije  ve společné domácnosti.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
Co dále po dočerpání ošetřovného?
 • Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
Jaká je výše ošetřovného?
 • Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV ( http://bit.ly/kalkulacka_davek ) .
Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) , který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.  Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.  Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.  Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
Kde získá škola tiskopis žádosti?
 • Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ ( http://bit.ly/zadost_osetrovne ) .
 • Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.
Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
 • U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena  k nemocenskému pojištění.
Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí? 
 • V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost  o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

Zdroj:  https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

ZŠ TGM BLATNÁ