Obsah

INFORMACE K VÝUCE VE ŠKOLE OD 25. KVĚTNA 2020 ŽÁKŮ I. STUPNĚ

Přesné informace a instrukce k výuce sdělí zákonným zástupcům přihlášených dětí telefonicky třídní učitelé. I nadále platí níže zveřejněné informace.

 

Provozní podmínky přítomnosti žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 

 • Na základě vládního harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení bude možnost od 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků
  1. stupně
  základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

   
 • Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků (pokud nebude možné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku)
   
 • Maximální počet ve skupině bude 15 žáků.
   
 • Složení skupin bude neměnné.
   
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do 18. 5. 2020,
  a to vyplněním žádosti o zařazení žáka do studijní skupiny -
  KE STAŽENÍ ZDE  a tuto žádost předá buď osobně v kanceláři školy nebo vhodí do schránky umístěné na vstupních dveřích školy.

   
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
   
 • Povinností zákonného zástupce je podepsat čestné prohlášení a seznámení, čestné prohlášení předá žák 25. 5. 2020 při příchodu do školy -
  KE STAŽENÍ ZDE   nebo na portálu MŠMT zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

   
 • Bude- li zájem o přítomnost žáků do skupin přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí na základě žádostí zákonných zástupců podle těchto kritérií:                           1. Žákovi oba rodiče jsou zaměstnaní (nemají home office)
                     2. Žákovi rodiče nepobírají OČR na jiné dítě v domácnosti
                     3. Žák nežije ve společné domácnosti s prarodiči
   
 • Vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den.
   
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
   
 • Ranní družina nebude poskytována.
   
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
   
 • Školní stravování bude řešeno podle počtu přihlášených ke stravování.

 

 • Výuka bude probíhat takto:

                          Dopolední vzdělávací blok od 8:00 do 11: 35 

                          Odpolední zájmový blok od 11:45 do 16:00

 

DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Žáci jsou povinni dodržovat 2 metry odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci vyčkají příchodu pedagoga, který je před školou v 7:50 ( případně podle časového rozvrhu podle počtu skupin) vyzvedne a odvede je do učebny.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Vyzvedávání ze školy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, osoba, která žáka vyzvedává, zazvoní na ŠD a určený pedagog žáka předá dítě u vstupních dveří školy.

 

 

Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky školy, kde budou zveřejňovány další informace. Pokyny vycházejí ze Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT. 

               Děkuji všem rodičům za spolupráci! :-)

                                                                    Zdenka Voříšková, ředitelka školy