Obsah

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

V případě, že rodiče potřebují čerpat ošetřovné při uzavření školského zařízení u dětí do 10 let, vyžádají si potvrzení ve škole, jejímž je dítě žákem.

Dle posledních informací smí škola vydat potrzení s datem zahájení
(11. 03. 2020) a datem ukončení (do odvolání).

Zákonní zástupci si mohou potvrzení vyzvednout ve škole vždy v pondělí a ve středu v čase 9:00 - 12:00 hod.

Informace o ošetřovném zveřejněné na portálu České správy sociálního zabezpečení: ODKAZ NA DOKUMENT

V případě jakýchkoliv nejasností Vašeho zaměstnavatele je následující doporučení OSSZ Strakonice: Zaměstnavatelé mají kontaktovat pracovníky OSSZ a projednat s nimi tento postup.

V případě dotazů se obracejte na OSSZ Strakonice na tel. č. 383 312 330
a 383 312 331.

Děkujeme za pochopení. Ředitelství ZŠ TGM

 

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
PŘEVZATO ZE STRÁNEK ČSSZ

 V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku  na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. 

 
Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije  ve společné domácnosti.
 

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
 

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
 
Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV ( http://bit.ly/kalkulacka_davek ) .
 

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) , který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.  Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.  Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.  Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
 
Kde získá škola tiskopis žádosti?

Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ ( http://bit.ly/zadost_osetrovne ) .
Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.

 
Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena  k nemocenskému pojištění.
 

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí? 

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost  o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

Zdroj:  https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.