Obsah

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVNÉHO AKTUÁLNĚ:

V souvislosti s otevřením škol pro žáky 1. stupně vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí nové tiskové prohlášení, na základě kterého prodlužuje možnost čerpání ošetřovného až do 30. června. Za jakých podmínek se dozvítezde

 

Informace k výskytu nového koronaviru

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

I. ZAKAZUJE SE S ÚČINNOSTÍ OD 11. 3. 2020

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


II.  Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

                                                                             Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
                                                                                        ministr zdravotnictví

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY

 

V případě, že rodiče potřebují čerpat ošetřovné při uzavření školského zařízení u dětí do 10 let, vyžádají si potvrzení ve škole, jejímž je dítě žákem.

Škola smí potvrzení vystavit až po oficiálním oznámení předpokládaného termínu ukončení nařízeného opatření vládou.

Na webových stránkách či ve vývěsce školy budou oznámeny termíny a časy, kdy bude možné si toto potvrzení vyzvednout.

V případě jakýchkoliv nejasností Vašeho zaměstnavatele je následující doporučení OSSZ Strakonice: Zaměstnavatelé mají kontaktovat pracovníky OSSZ a projednat s nimi tento postup.

Děkujeme za pochopení. Ředitelství ZŠ TGM 

 

 

CO DĚLAT, KDYŽ.....

BYL/A jsem v oblasti nového koronaviru a MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)"

Rizikový pobyt = minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
 • Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL/A jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

 • Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320 (v okrese Strakonice protiepidemické oddělení tel. 387 712 824 nebo 387 712 812), které s přijíždějícími provede důkladnou cestovatelskou anamnézu a následně rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény .
 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény.
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!

 

 

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Pokud se žák školy vrací z individuální soukromé zahraniční cesty z rizikové oblasti, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák strávil alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků.

Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS.

Pokud příznaky nejsou, je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.

 

DOPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ Z KHS JIHOČESKÉHO KRAJE

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje upozorňuje na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci školy navštíví zmíněné oblasti, je škola povinna nahlásit tuto skutečnost na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Strakonice. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.

 

INFORMAČNÍ LINKA JIHOČESKÉHO KRAJE

Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.