Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
rozšířené vyhledávání
RSS

Kontakt

 1. Adresa: ZŠ T. G. MASARYKA
  tř. TGM 520
  388 01 Blatná
 2. Tel:

  +420 383 422 484

 3. IČO: 70872481
 4. Email ředitelky školy:

  Zdenka.Dvorakova@zstgmblatna.cz

 5. ID datové schránky: nc5mtaq

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

Přijímací řízení na SŠ - jarní termín 2021

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

š. r. 2020/2021

 

 • Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo, v dalších kolech není počet omezen. Obě přihlášky jsou totožné (stejné pořadí škol na 1. a 2. místě!, pořadí nevypovídá o prioritě)
 • Přihlášku podává zákonný zástupce žáka k rukám ředitele střední školy do 1. 3. 2021 
 • Podle opatření MŠMT ze dne 5. 1. 2021 dochází ke změnám v přijímacím řízení. Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka a matematiky nebude povinnou součástí přijímacího řízení na čtyřleté obory SŠ. Pokud ředitel SŠ rozhodne, že se JPZ nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel dále může rozhodnout, že se přijímací zkouška nekoná, pokud je počet přihlášek menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů. Toto rozhodnutí musí zveřejnit nejpozději do 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a nejpozději do 19. 3. zaslat informaci uchazečům o studium.
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů a pouze nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí (kde se nekonala jednotná PZK: 22. – 30. 4., kde se konala: nejpozději do 2 dnů od obdržení výsledků PZK – tj. do 30. 4. (SŠ obdrží výsledky nejpozději 28. 4. 2020)
 • Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek.
 • Zápisový lístek obdrží žák s vysvědčením v lednu 2021. Dobře ho uschovejte!
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě podán na poště.
 • Nepotvrdí-li zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí.
  (S žákem daná SŠ již nepočítá.)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
 • Tiskopis přihlášky:   
 1.       Formulář lze získat na webu školy ZDE
 2.       Pokud  nemáte možnost si přihášku vytisknout, kontaktujte sekretariát školy -  telefon 
        383 422 484
 • Přihláška má růžovou barvu, lze tisknout i černobíle. Tiskněte na jeden list papíru, tedy oboustranně. Přihlášky poskytují i některé SŠ (tiskopis při návštěvě nebo elektronicky na webových stránkách).
 • Pro přípravu na PZK lze využít nabídku na těchto webových stránkách: www.cermat.cz,  www.didaktis.cz,  www.scio.cz. Příprava k přijímacím zkouškám bude od 11. ledna probíhat online 1 hodina týdně český jazyk a 1 hodina týdně matematika. Přesný termín a čas bude dětem sdělem vyučujícími přes Bakaláře. 
 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.
 • MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Informace výchovné poradkyně

 • Od 2. do 4. 2. 2021 zákonní zástupci odevzdají přihlášku s vyplněnou přední stranou výchovné poradkyni denně od 13 do 15 hodin. 2. stranu přihlášky nevyplňujte, vyplní škola.
 • Potvrzenou přihlášku si zákonní zástupci vyzvednou od 15. do 18. 2. od 8 do 15 hodin v kanceláři školy.
 • Přihlášky zašlou doporučeným dopisem do SŠ, případně doručí osobně – do 1. 3.!
 • Na některé obory je nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře. Jedná se hlavně o učební obory, ale vyžadují ho i některé SOŠ. Předem si zjistěte.
 • Shromáždit případné přílohy (diplomy, doporučení PPP apod.)

 

V případě potřeby mě kontaktujte na tel. 383 422 484 nebo na emailové adrese blanka.posavadova@zstgmblatna.cz.

Přeji šťastnou volbu a úspěch v přijímacím řízení.

                                            Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

 

 

Datum vložení: 7. 1. 2021 8:27
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2021 15:13
Autor: Mgr Dana Houzarová

ZŠ TGM BLATNÁ