Obsah

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2020/2021

 

Zveme všechny předškoláčky a jejich zákonné zástupce
na pohádkový zápis do 1. třídy, který se uskuteční 


v pátek 3. dubna 2020 od 14,00 h. do 17,00 h.
a v sobotu 4. dubna 2020 od 9,00 h. do 11,00h.


K zápisu přijdou děti narozené


od 1.9.2013 do 31.8.2014 


a děti narozené od 1.9.2014 do 30.6.2015,
jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení.

K zápisu se dostaví také děti s odloženou školní docházkou.

 

Sdělení o zápisu -  ZDE K PŘEČTENÍ
 
Seznam spádových oblastí má pouze informativní charakter. Rodiče (zákonní zástupci)  mohou své dítě zapsat do ZŠ dle svého rozhodnutí, i když do ZŠ podle spádových oblastí nepatří.
 
Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu potřebují
a) občanský průkaz, rodný list dítěte
b) dotazník pro rodiče - kdo nemá z MŠ vyplní na místě
     při zápisu

c) žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
    (dostupná
zde, popř. dostupná v MŠ nebo je možné 
    vyplnit přímo u zápisu)
 
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) obdrží
a) informace o tom, co může znát budoucí prvňáček,
    co by měl určitě zvládnout a jak dítěti pomoci
    v přípravě a zvládání začátků v ZŠ

b) v případě odkladu povinné školní docházky dostanou
    rodiče žádost o odklad. Toto musí doložit 2 posudky
    (pedagogicko psychologická poradna a odborný lékař nebo
    klinický psycholog)
 
 
Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka (převzato z MŠMT)
(zde najdete informoce o tom, co by mělo dítě zvládat před vstupem do školy)
 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA 472/2011 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON 561/2004 Sb.
(Školský zákon)
 
Podle §183 se žáci do 1. ročníku přijímají takto:
 
a) zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu
    vzdělávání - dostupná
zde (popř. v MŠ nebo přímo u zápisu)
b) vyplněnou žádost odevzdá zákonný zástupce při zápisu
c) žádosti bude při odevzdání přiděleno registrační číslo
d) rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným
    registračním číslem ve vývěsce školy  a na 
www.zstgmblatna.cz
    nejméně po dobu 15ti dnů (písemné rozhodnutí o přijetí
    se nevydává)
e) v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně
    ředitelstvím školy
 
ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Pokud zákonní zástupci žádají odklad školní docházky pro své dítě, postupují dle výše uvedeného zákona, §37 takto:
 
1.Zákonný zástupce požádá písemně ředitelství základní školy
   o odklad povinné školní docházky (žádost bude k dispozici
   u zápisu, popř. ke stažení
ZDE )
 
2. Ředitel ZŠ odloží začátek povinné školní docházky o jeden
   školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením
   příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
   klinického psychologa.
 
   (Školským poradenským zařízením se rozumí např. pedagogicko
psychologická poradna a odborným lékařem např. dětský lékař.) 
 
 
 
 
PŘEDČASNÉ ZAŘAZENÍ DO ZŠ DLE VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA § 36, odst. 3
 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června  příslušného školního roku (tj. 2020/2021), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce (2020/2021), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá - li o to jeho zákonný zástupce.
 
Podmínky přijetí
1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do
   31. 12. 2014) doporučující vyjádření školního poradenského
   pracoviště.
 
2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do
   30. 6. 2015) doporučující vyjádření školního poradenského
   zařízení a odborného lékaře.
 
 
 
 
POHÁDKOVÝ ZÁPIS
 
I v letošním roce čeká budoucí prvňáčky pohádkový zápis. Pohádkové postavičky v podání žáků 8. a 9. ročníku provedou děti i jejich rodiče po jednotlivých stanovištích, zavedou je do školní družiny a nebude chybět i dáreček na památku.
 
Těšíme se na Vás.
 
 

pohádkový zápis