Obsah

Informace k přijímacímu řízení na SŠ
šk. rok 2018 - 19

 

 • Uchazeči mohou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo, v dalších kolech není počet omezen.
 • Přihlášku podává zákonný zástupce žáka k rukám ředitele střední školy do 1. 3. 2019.
 • 1. kolo přijímacího řízení se koná 12. 4. a 15. 4. 2019.
 •  V oborech s maturitní zkouškou se konají povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.
 • Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů a pouze nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí (kde se nekonala jednotná PZK: 22. – 30. 4., kde se konala: nejpozději do 2 dnů od obdržení výsledků PZK)
 • Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená – již se nedoručují zákonným zástupcům.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané SŠ slouží zápisový lístek.
 • Zápisový lístek obdrží žák s vysvědčením 31. 1.  2019.                     Dobře ho uschovejte!!
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli této školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě podán na poště.
 • Nepotvrdí-li zák. zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v SŠ, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí. (S žákem daná SŠ již nepočítá.)
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
 • Tiskopis přihlášky: každý vycházející žák dostane ve škole 2 formuláře přihlášek k dennímu studiu na SŠ.
  Tiskopis přihlášky pro denní studium lze vytisknout v případě potřeby 
  zde. Přihláška má růžovou barvu, lze tisknout i černobíle. Tiskněte na jeden list papíru, tedy oboustranně. Přihlášky poskytují i některé SŠ (tiskopis při návštěvě nebo elektronicky na webových stránkách).
 • Pro přípravu na PZK lze využít nabídku na těchto webových stránkách: www.didaktis.cz, www.scio.cz, příprava ve škole

   

  Informace výchovné poradkyně

  • V případě ztráty tiskopisu přihlášky je možné vytisknout na stránkách naší školy (viz výše) nebo lze také zakoupit ve větších papírnictvích nebo stáhnout z webových stránek některých SŠ
  • V lednu s dětmi vyplním a zkontroluji cvičnou přihlášku, která pak bude vzorem pro „opravdovou”.
  • Do 15. 2. 2019 děti odevzdají přihlášku s vyplněnou přední stranou a podepsanou rodiči. Na 2. straně vyplním prospěch, paní ředitelka potvrdí a dětem přihlášku vrátím.
  • Potvrzenou přihlášku rodiče zašlou doporučeným dopisem do SŠ, případně doručí osobně – do 1. 3.!
  • Na některé obory je nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře. Jedná se hl. o učební obory, ale vyžadují ho i některé SOŠ. Předem si zjistěte.
  • Prosím o dodržení termínu k předání vyplněné přihlášky tak, abych mohla včas zařídit vyplnění 2. strany.

    

   V případě potřeby mě kontaktujte na tel. 383 422 484 nebo na blanka.posavadova@zstgmblatna.cz .

   Přeji šťastnou volbu a úspěch v přijímacím řízení.

   Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně